Depresja po zawale serca ma trwały, niekorzystny wpływ na jakość życia i ogólną sprawność

Peter de Jonge i wsp – Depression after myocardial infarction is a risk factor for declining health related quality of life and increased disability and cardiac complaints at 12 months Heart 2006;92:32
Depresja po zawale serca może mieć trwały, niekorzystny wpływ na jakość życia i ogólną sprawność rekonwalescentów, twierdzą de Jonge i wsp., autorzy pracy opublikowanej w Heart. Wprawdzie już intuicja podpowiada, że depresja może pogarszać przebieg przewlekłych chorób, w tym chorób serca, jednak dotychczas nie było wiadomo, czy stopień pogorszenia jakości życia i ogólnej sprawności związany z depresją po zawale serca zależy od ciężkości zawału i stanu zdrowia przed incydentem wieńcowym.

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w obserwacyjnym badaniu kohortowym, przeprowadzonym przez holenderskich autorów. Grupę badaną stanowiło 468 osób po zawale serca. Ważną różnicą, w porównaniu z wcześniejszymi opracowaniami o podobnej tematyce, było wykorzystanie obiektywnych narzędzi rozpoznawania depresji (RAND 36). Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy.

Zgodnie z przewidywaniami autorów, osoby z depresją po zawale serca charakteryzowały się gorszą jakością życia, większą liczbą dolegliwości, w tym sercowych i gorszą sprawnością po 12 miesiącach od incydentu wieńcowego, w porównaniu z chorymi po zawale bez depresji. Czynnikami o największym wpływie na jakość życia i ogólną sprawność po roku od zawału były: stan zdrowia po 3 miesiącach od zawału, wiek, płeć oraz występowanie depresji przed incydentem wieńcowym. Wpływ wymienionych czynników nie zależał od ciężkości choroby serca. Kolejnym istotnym wykładnikiem jakości życia i sprawności po roku od incydentu wieńcowego była ciężkość depresji pozawałowej.

Podsumowując, depresja po zawale może mieć znaczące konsekwencje zdrowotne, widoczne jeszcze po upływie roku od incydentu wieńcowego. Tym samym, zdaniem autorów, skrining i ewentualne leczenie depresji powinny należeć do rutynowego postępowania u chorych po zawale serca.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-01-12

 

0 replies on “Depresja po zawale serca ma trwały, niekorzystny wpływ na jakość życia i ogólną sprawność”