Marihuana a wypadki komunikacyjne

Bernard Laumon i wsp – Cannabis intoxication and fatal road crashes in France: population based case-control study BMJ 2005;331:1371
Badania doświadczalne na symulatorach wykazały, że marihuana ogranicza między innymi zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotychczasowe badania epidemiologiczne, ze względu na liczne niedoskonałości, nie wykazały jednak w sposób jednoznaczny, że użycie marihuany stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na łamach British Medical Journal przedstawiono więc wyniki nowych prac prowadzonych na zamówienie rządu francuskiego. Było to badanie populacyjne typu przypadek-kontrola, w którym oceniano stężenia Δ9tetrahydrokanabinolu we krwi kierowców, którzy w latach 2001 – 2003 uczestniczyli w wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Populację badaną stanowiło 6766 kierowców uznanych za winnych spowodowania wypadku drogowego a kontrolną 3006 kierowców uwolnionych od takiego zarzutu.

Za dodatni wynik testu uznano stężenie Δ9tetrahydrokanabinolu powyżej 1 ng/mL. Jego obecność wykazano u łącznie 681 kierowców – 8.8% w grupie badanej i 2.8% w grupie kontrolnej. Dwustu osiemdziesięciu pięciu z nich miało również zbyt wysokie stężenie alkoholu we krwi (zgodnie z prawem francuskim wartość progową stanowi ≥0.5 g/l).

Stwierdzenie obecności marihuany wiązało się z trzykrotnym wzrostem ryzyka odpowiedzialności za wypadek drogowy (iloraz szans [OR] 3.32, 95% przedział ufności [CI] 2.63-4.18), przy czym odnotowano istotną zależność pomiędzy ryzykiem a wysokością dawki. W przypadku alkoholu ryzyko było wyższe 15-krotnie. Wpływ używania marihuany okazał się niezależny od wpływu alkoholu.

Zdaniem badaczy odsetek osób prowadzących pojazd po użyciu marihuany jest podobny (2.9%) jak odsetek kierowców prowadzących po alkoholu (2.7%), a co najmniej 2.5% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych można wiązać z przyjmowaniem tego narkotyku. Bernard Laumon i wsp podkreślają jednak, że jest to liczba znacząco mniejsza od związanej z używaniem alkoholu (28.6% wypadków śmiertelnych).

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-12-10

0 replies on “Marihuana a wypadki komunikacyjne”