Rokowanie u pacjentów z miopatią związaną z przyjmowaniem statyn

Karen E. Hansen – Outcomes in 45 patients with statin-associated myopathy Arch Int Med 2005;165:2671
Statyny należą obecnie do najczęściej przepisywanych leków. Do objawów ubocznych związanych z ich stosowaniem należy efekt miotoksyczny (bóle mięśniowe u 2-11% pacjentów, miopatia ze wzrostem CPK > 10 razy u ok. 0,5% pacjentów).

Wśród czynników ryzyka rozwoju miopatii związanej z przyjmowaniem statyn znajdują się choroby współtowarzyszące, w których może wystąpić rabdomioliza (niewydolność nerek, dysfunkcja wątroby i niedoczynność tarczycy), równoczesne przyjmowanie leków interferujących z metabolizmem statyn lub niezależnie wywołujących zapalenie mięśni (gemfibrozil, cyklosporyna, antybiotyki makrolidowe, niacyna, leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteaz i blokery kanału wapniowego).

W Archives of Internal Medicine ukazała się retrospektywna praca poświęcona rokowaniu w miopatii związanej z przyjmowaniem statyn. Jak dotąd opublikowano niewiele danych na ten temat i w większosci miały one charakter opisu przypadku, brak jest natomiast prac na większej grupie chorych, badających naturalny przebieg miopatii w warunkach codziennej praktyki.

W zaprezentowanym badaniu obejmującym 45 chorych, średni czas leczenia statynami przed wystąpieniem objawów wyniósł 6.3 (±9.8) miesiąca. Bóle mięśniowe ustępowały średnio po 2.3 (±3) miesiącach od zaprzestania leczenia statyną. Sześciu pacjentów hospitalizowano z powodu rabdomiolizy (z tej grupy 2 chorych miało przemijającą dysfunkcję nerek a 1, ze względu na przewlekłą niewydolność nerek, rozpoczął dializoterapię). U 37 chorych po ustąpieniu dolegliwości ponownie włączono inną statynę. U 21 (57%) z nich powróciły bóle mięśniowe, zaś u 16 (43%) nie stwierdzono objawów miopatii.

Podsumowując: objawy miopatii ustępowały po zaprzestaniu podawania statyn, w badanej grupie nie wystąpił żaden zgon ale 13% obserwowanych pacjentów wymagało hospitalizacji, często obserwowano też nawroty bólów mięśniowych związane z przyjmowaniem innej statyny.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-12-12

0 replies on “Rokowanie u pacjentów z miopatią związaną z przyjmowaniem statyn”