Poprawa jakości opieki nad osobami w starszym wieku z depresją – analiza opłacalności

Wayne J. Katon i wsp – Cost-effectiveness of improving primary care treatment of late-life depression Arch Gen Psych 2005;62:1313
Czy warto finansować interwencje zmierzające do poprawy jakości opieki nad osobami z depresją w starszym wieku? Odpowiedzi na to pytanie udzielają Katon i wsp., autorzy badania, którego tekst opublikowano w Archives of General Psychiatry.

Depresja i dystymia, częste w starszych grupach wiekowych, są przyczyną uciążliwych objawów somatycznych i niesprawności czynnościowej. Oba zaburzenia mogą mieć ponadto niekorzystny wpływ na przebieg współistniejących chorób przewlekłych. Obciążenia zdrowotne związane z depresją są bardzo wysokie, a pomimo to jakość opieki nad chorymi pozostawia wiele do życzenia.

Autorzy z USA przeprowadzili badanie z randomizacją i grupą kontrolną, w którym wzięło udział 1801 pacjentów w wieku powyżej 60 lat, z dużą depresją, dystymią lub obiema nieprawidłowościami. Oceniano skuteczność złożonej interwencji o akronimie IMPACT (Improving Mood Promoting Access to Collaborative Treatment). W grupie objętej interwencją leczenie depresji prowadziła przeszkolona osoba, nadzorowana przez psychiatrę i lekarza pierwszego kontaktu. „Menadżer” terapii był w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym z chorymi, zajmował się edukacją pacjentów, prowadził doraźną psychoterapię u osób z nagłymi problemami, miał również upoważnienie do zlecania leków przeciwdepresyjnych. Wobec osób z grupy kontrolnej stosowano standardowe metody postępowania.

Interwencja wiązała się ze znacząco większą liczbą dni wolnych od objawów depresyjnych (o 107 dni w ciągu 24 miesięcy). Uzyskanie tego efektu zdrowotnego pociągało za sobą dodatkowy wydatek 295 USD w przeliczeniu na pacjenta. Koszt jednego dnia bez depresji wyniósł 2.76 USD na pacjenta. Z kolei wynikający z zastosowania interwencji, dodatkowy koszt opieki, w przeliczeniu na uzyskany rok życia, skorygowany o jego jakość (QALY) był stosunkowo niski i wynosił od 2519 do 5037 USD.

Podsumowując, omawiana interwencja pozwoliła na uzyskanie znaczących korzyści zdrowotnych, przy umiarkowanych obciążeniach finansowych.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-12-19

 

0 replies on “Poprawa jakości opieki nad osobami w starszym wieku z depresją – analiza opłacalności”