Starzenie się populacji a choroby układu sercowo-naczyniowego w populacji brytyjskiej

Azeem Majeed i Paul Aylin – The ageing population of the United Kingdom and cardiovascular disease BMJ 2005;331:1362
Na łamach British Medical Journal opublikowano artykuł poświęcony zależności pomiędzy starzeniem się populacji brytyjskiej a prognozowaną liczbą osób cierpiących na niewydolność serca, migotanie przedsionków i chorobę wieńcową.

Dane stanowiące podstawę analiz szacunkowych uzyskano z 211 praktyk ogólnych rejestrujących dane w General Practice Research Database (GPRD). Całkowitą liczbę przypadków poszczególnych chorób w roku 2001 i 2031 oszacowano przyjmując, że częstość występowania tych chorób w poszczególnych grupach wiekowych nie ulegnie modyfikacji, a zmieni się jedynie liczba osób starszych. Przykładowo, zakłada się, iż w porównaniu z rokiem 2001, liczba mężczyzn po 85 roku życia wzrośnie o 155%, a liczba kobiet w tej grupie wiekowej zwiększy się o 52%.

Zgodnie z szacunkami autorów liczba przypadków choroby wieńcowej wzrośnie do roku 2031 o 44% (do 3190 tys.), a roczna liczba hospitalizacji wzrośnie w tym samym czasie o 265 tys. Liczba przypadków niewydolności serca ma wzrosnąć o 54% (1303 tys. chorych w 2031 roku), a liczba przyjęć szpitalnych o 55% (124 tys.). Liczba przypadków migotania przedsionków ma wzrosnąć o 46% (1 093 tys.), a hospitalizacji z tego powodu o 39% (85 tys.).

Jak piszą autorzy, podobne zmiany zachodzić będą w większości krajów rozwiniętych, w których mamy niskie wskaźniki urodzeń i jednocześnie długą oczekiwaną długość życia. Wzrost ten mógłby zostać zahamowany, gdyby doszło do poprawy stylu życia, jednak aktualne tendencje nie dają pewności, że to nastąpi. Podstawą polityki prozdrowotnej rządów powinno być zatem propagowanie aktywności fizycznej i zdrowej diety oraz zwalczanie palenia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-12-10