Czy cukrzyca typu 2 jest równoważnikiem choroby niedokrwiennej serca?

A. Juutilainen i wsp – Type 2 diabetes as a “coronary heart disease equivalent” Diabetes Care 2005;28:2901
W ostatnich dekadach w krajach rozwiniętych zapadalność na chorobę niedokrwienną serca (CHD) znacząco spadła. Zjawiska tego nie obserwuje się jednak wśród chorych na cukrzycę.

Autorzy z Finlandii na łamach Diabetes Care prezentują wyniki 18-letniej prospektywnej obserwacji (okres badania 1982-2001; wiek badanych w momencie początkowym 45-64 lat) 1373 osób bez cukrzycy i 1059 z cukrzycą typu 2. W analizie uwzględniono różne formy choroby niedokrwiennej serca: przebyty i udokumentowany zawał mięśnia serca, dusznicę wysiłkową oraz zmiany o charakterze niedokrwiennym w EKG.

W badanym okresie śmiertelność całkowita była istotnie wyższa w grupie z cukrzycą w porównaniu z osobami bez cukrzycy, wynosząc u mężczyzn odpowiednio 72,8% vs 31,2% i kobiet 72,2% vs 21,6%. Częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych dla mężczyzn z cukrzycą i bez wyniosła 49,1% vs 16,3%, a dla kobiet 49,4% vs 3,5%. Odsetki zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca przedstawiały się następująco: dla mężczyzn 38,0% vs 11,9% a dla kobiet 32,8% vs 2,3%. Ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca było takie samo u mężczyzn z cukrzycą, bez wcześniej rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, jak u osób bez cukrzycy, z przebytym zawałem mięśnia serca (u kobiet z cukrzycą nawet nieco większe).

Zdaniem autorów, o cukrzycy można mówić jako o równoważniku CHD, jeśli za CHD uznajemy przebyty zawał serca. W przypadku szerszej definicji CHD (zawał, dusznica, zmiany EKG), cukrzyca wiąże się z nawet większym zagrożeniem zgonem.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-12-08

0 replies on “Czy cukrzyca typu 2 jest równoważnikiem choroby niedokrwiennej serca?”