Intensyfikacja terapii hipoglikemizującej zmniejsza ryzyko retinopatii

D.J. Pettitt i wsp – Decreasing the risk of diabetic retinopathy in a study of case management Diabetes Care 2005;28:2819
Na łamach Diabetes Care David J. Pettitt i wsp. ocenili wpływ intensyfikacji leczenia hipoglikemizujacego na progresję retinopatii u osób z cukrzycą typu 2, zamieszkujących południową Kalifornię. Problem jest niezwykle istotny, gdyż retinopatia rozwija się u ponad 60% chorych z cukrzycą typu 2 w ciągu 20 lat i pozostaje główną przyczyną ślepoty u dorosłych.

W badaniu trwającym prawie 2 lata 149 pacjentów z cukrzycą trwającą średnio około 7,5 roku, randomizowano do intensyfikacji terapii hipoglikemizującej bądź kontynuacji standardowej opieki lekarza rodzinnego. W intensywnej terapii, poza opieką lekarza rodzinnego, grupa terapeutyczna (pielęgniarka diabetologiczna, dietetyk, endokrynolog) kontaktowała się z chorymi przynajmniej raz w miesiącu, w celu oceny wyrównania zaburzeń metabolizmu glukozy i modyfikacji leczenia zgodnie z algorytmem standardów. Wyjściowe średnie poziomy HbA1c w obu porównywanych grupach były zbliżone – ok. 9,5%. Postęp retinopatii oceniano na podstawie zdjęć dna oka.

Liczona łącznie liczba przypadków progresji dotychczasowej retinopatii oraz rozwoju retinopatii de novo nie różniła się istotnie pomiędzy analizowanymi podgrupami. W analizie wieloczynnikowej, intensywna terapia hipoglikemiczna istotnie (ponad pięciokrotnie) redukowała natomiast szansę rozwoju retinopatii cukrzycowej de novo. Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju retinopatii należały wyjściowy poziom HbA1c oraz wiek chorych.

Autorzy w konkluzji stwierdzają, iż badanie to jako pierwsze udokumentowało, że intensywne leczenie hipoglikemizujace u osób z uprzednio rozpoznaną cukrzycą typu 2 zapobiega rozwojowi retinopatii de novo w stosunkowo krótkim czasie niespełna dwóch lat.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-12-08

0 replies on “Intensyfikacja terapii hipoglikemizującej zmniejsza ryzyko retinopatii”