Leczenie przez kontakt z delfinami – przykład holistycznego podejścia do terapii depresji

Christian Antonioli i Michael A. Reveley – Randomised controlled trial of animal facilitated therapy with dolphins in the treatment of depression. BMJ 2005;331:1231
W British Medical Journal opublikowano serię artykułów poświęconych wpływowi zwierząt na zdrowie człowieka. Jednym z nich jest oryginalne badanie z randomizacją, grupą kontrolną i ślepą próbą, autorstwa Antoniolego i Reveleya, którzy analizowali wpływ kontaktu ze zwierzętami na nasilenie objawów psychicznych u osób z umiarkowaną i łagodną depresją.

Do badania włączono 30 osób. Istotą interwencji, niestety trudnej do powtórzenia w warunkach polskich, były godzinne sesje, w trakcie których uczestnicy przebywali w sztucznym akwenie w towarzystwie delfinów. Osobom z grupy kontrolnej również proponowano zajęcia w wodzie, jednak bez udziału zwierząt.

Nasilenie objawów depresyjnych oceniane po zakończeniu badania, to jest po dwóch tygodniach interwencji, było znamiennie mniejsze w grupie eksponowanej na kontakt ze zwierzętami w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono znamienną różnicę na korzyść pierwszej z grup pod względem punktacji w skali depresji Hamiltona (średnia poprawa o 8,38 vs 4,50; p = 0.002) jak i w inwentarzu depresji Becka (p = 0.006). Odsetki osób z remisją (punktacja skali Hamiltona <= 7) w analizie intention-to-treat wyniosły odpowiednio 67% i 20%.

Wśród ograniczeń badania autorzy wymieniają niewielką grupę badaną i oczywisty brak możliwości zaślepienia interwencji.

Przedstawiony przykład wpisuje się w nowy trend w leczeniu zaburzeń psychicznych, polegający na powrocie do holistycznego spojrzenia na terapię chorób. Popularność ponownie zyskuje określenie “biofilia”, użyte po raz pierwszy przez Ericha Fromma, a rozwinięte przez Kellerta i Wilsona. Zgodnie z ideą biofilii, zdrowie i dobrostan człowieka zależą od rodzaju jego interakcji ze środowiskiem naturalnym. Zwolennicy teorii biofilii liczą na to, że leczenie poprzez kontakt z naturą jest w stanie zastąpić farmakoterapię i psychoterapię w łagodnych postaciach przewlekłych chorób psychicznych, w tym w depresji.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-11-26