Standardy a poprawa leczenia w podstawowej opieki medycznej

Stephen M Campbell i wsp – Improvements in quality of clinical care in English general practice 1998-2003: longitudinal observational study BMJ 2005;331:1121
W British Medical Journal opublikowano wyniki badania oceniającego zmiany w przestrzeganiu standardów medycznych w podstawowej opiece medycznej. Analiza tego zjawiska jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy nieprzestrzeganie zaleceń prewencji pierwotnej i wtórnej chorób przewlekłych stanowi jedną z najistotniejszych barier dla ograniczenia możliwości redukcji powikłań i kosztów leczenia.

W 6 wybranych regionach Anglii porównano karty leczenia 2100 chorych w roku 1998 i 1495 chorych w roku 2003. Oceniono przestrzeganie podstawowych kryteriów prewencji wtórnej u osób z chorobą wieńcową, cukrzycą i astmą oskrzelową.

Stwierdzono istotną poprawę w stosowaniu standardów we wszystkich 3 chorobach przewlekłych. Największą poprawę zaobserwowano dla leczenia zaburzeń lipidowych (obniżenie poziomu cholesterolu do <5 mmol/l) w chorobie wieńcowej (18% vs 61%, p<0.001) i cukrzycy (22% vs 52%, p<0.001) a także redukcji ciśnienia tętniczego poniżej 150/90 mm Hg w chorobie wieńcowej (47% vs 72%, p<0.001) i poniżej 145/85 mm Hg w cukrzycy (22% vs 36%).

Zaobserwowano wzrost częstości udzielania porad dotyczących niefarmakologicznej prewencji wtórnej (dieta, aktywność fizyczna, rzucenie palenia) oraz zaleceń dotyczących monitorowania leczenia (pomiary PEF i objawów zaostrzeń choroby u chorych z astmą).

Badanie dowodzi istotnej poprawy w zakresie przestrzegania zaleceń prewencji wtórnej w chorobach przewlekłych w okresie ostatnich 5 lat. Wiąże się to z wprowadzeniem intensywnych programów szkoleń podyplomowych i rozpowszechniania standardów opieki i prewencji w Wielkiej Brytanii. Analiza wyników przekonuje jednak o możliwości dalszej poprawy wskaźników leczenia w podstawowej opiece medycznej, w szczególności w cukrzycy (np. odsetek chorych z HbA1c<7,4% wzrósł tylko w sposób nieistotny statystycznie z 37,9% do 39,7%).

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-11-12

0 replies on “Standardy a poprawa leczenia w podstawowej opieki medycznej”