Najważniejsze, podlegające modyfikacji czynniki ryzyka nowotworów złośliwych na świecie

Goodarz Danaei i wsp – Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioural and environmental risk factors Lancet 2005;366:1784
Zmniejszenie ekspozycji na najważniejsze, behawioralne i środowiskowe czynniki ryzyka nowotworów złośliwych mogłoby znacząco zmniejszyć zapadalność na tę grupę chorób, twierdzą autorzy pracy opublikowanej w The Lancet.

W okresie od 1990 do 2001 roku śmiertelność z powodu nowotworów złośliwych na świecie zmniejszyła się o 17% u osób w wieku 30-69 lat i wzrosła o 0.4% u osób w wieku ponad 70 lat. Postęp w dziedzinie profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów jest znacząco mniejszy, w porównaniu z postępem w dziedzinie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wobec ograniczonych możliwości terapeutycznych, kluczową rolę w ograniczaniu rozprzestrzeniania się nowotworów odgrywa modyfikacja stylu życia. Zgodnie z obliczeniami Danaei i wsp., na 7 milionów zgonów z powodu nowotworów w 2001 roku, aż 2.43 miliona (35%) było następstwem ekspozycji na dziewięć potencjalnie odwracalnych czynników ryzyka. Czynniki zidentyfikowane przez autorów przyczyniły się do 0.76 miliona zgonów z krajach rozwiniętych i 1.67 miliona zgonów w krajach średnio rozwiniętych i rozwijających się.

Największy udział odwracalnych czynników w ogólnej liczbie zgonów z powodu nowotworów notowano w Europie i Azji Środkowej (39%). Skuteczna profilaktyka zmniejszyłaby w szczególności śmiertelność mężczyzn, w mniejszym stopniu kobiet.

W krajach o średnim i niskim dochodzie szczególnie korzystny wpływ na dane epidemiologiczne miałoby ograniczenie spożycia alkoholu, palenia papierosów i wzbogacenie diety we włókna roślinne. Z kolei w krajach rozwiniętych dodatkową korzyść przyniosłoby skuteczne przeciwdziałanie epidemii otyłości.

Podsumowując, chcąc odwrócić niekorzystne statystyki zapadalności i śmiertelności z powodu nowotworów, należy zwrócić szczególną uwagę na promocję zdrowia.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-11-19

0 replies on “Najważniejsze, podlegające modyfikacji czynniki ryzyka nowotworów złośliwych na świecie”