Antybiotykooporność – zagrożenie wzrasta, metody przeciwdziałania są wciąż niedoskonałe

J. Todd Weber – Appropriate use of antimicrobial drugs. A better prescription is needed JAMA 2005;294:2354
Pomimo działań prewencyjnych, antybiotykooporność wciąż spędza sen z powiek zarówno lekarzom jak i organizatorom opieki zdrowotnej. Problem jest tym większy, że maleje liczba nowych leków przeciwbakteryjnych.

O postępach na polu przeciwdziałania nadużywaniu antybiotyków pisze J. Todd Weber w komentarzu do dwóch prac opublikowanych w JAMA. W pierwszej z nich, Lindner i wsp. badali, jaki wpływ na częstość przepisywania antybiotyków u dzieci miało wprowadzenie szybkich testów na obecność paciorkowców beta-hemolizujących grupy A. Ku zadowoleniu autorów, interwencja wiązała się ze zmniejszeniem liczby konsultacji zakończonych przepisaniem recepty na antybiotyk z 66% w 1995 roku do 54% w 2003 roku. Niestety, towarzyszył temu również niekorzystny trend w postaci wzrostu popularności leków nie zalecanych (amoksycyliny/klawulanianu, klarytro- i azytromycyny) kosztem leków pierwszego rzutu (penicyliny, amoksycyliny i erytromycyny).

W drugiej z omawianych prac, Samore i wsp. oceniali skuteczność narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji o zastosowaniu antybiotyku (elektroniczne lub drukowane algorytmy). I w tym przypadku interwencja przyniosła skutek w postaci zmniejszenia liczby recept na leki przeciwbakteryjne o 10%, jednak odsetek wizyt, w trakcie których pomimo braku wskazań przepisywano antybiotyki pozostawał wysoki i wynosił 24%.

Komentując oba badania, Weber podkreślił rolę szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, prowadzonych z myślą o pacjentach i lekarzach, jak również działań kontrolnych, czyli dyscyplinujących tych ostatnich. Jak zauważył autor, walka z antybiotykoopornością to problem wielopłaszczyznowy, w którego analizie nie sposób nie uwzględniać także takich aspektów, jak nieprzestrzeganie zasad leczenia przeciwbakteryjnego przez pacjentów i nadużywanie antybiotyków w rolnictwie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-11-09

0 replies on “Antybiotykooporność – zagrożenie wzrasta, metody przeciwdziałania są wciąż niedoskonałe”