Antybiotykoterapia bólu gardła u dzieci

Jeffrey A. Linder i wsp – Antibiotic treatment of children with sore throat JAMA 2005;294:2315
Zapalenie gardła stanowi powód około 6% wizyt u pediatry. Najczęściej etiologia jest wirusowa, natomiast w 15-36% przypadków powodem jest zakażenie przez beta-hemolizujące streptokoki grupy A (GABHS).

Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics), Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) oraz Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (Infectious Diseases Society of America) zalecają penicyliny, jako antybiotyki pierwszego rzutu dla dzieci z bólem gardła spowodowanym przez beta-hemolizujące streptokoki grupy A. Leczeniem alternatywnym są amoksycylina, erytromycyna (w przypadku uczulenia na penicyliny) i cefalosporyny pierwszej generacji.

Wspomniane towarzystwa, w celu poprawy diagnostyki i uniknięcia zbędnej antybiotykoterapii, rekomendują też przed rozpoczęciem leczenia wykonanie testu na obecność GABHS. W JAMA ukazały się wyniki analizy schematów antybiotykoterapii oraz częstości przeprowadzania testu GABHS u dzieci w wieku 3-17 lat (n=4158), leczonych ambulatoryjnie z powodu bólu gardła w latach 1995-2003.

Ogółem, na przestrzeni 9-letniej obserwacji lekarze zalecali antybiotyki podczas 53% wizyt, a więc częściej, niż możliwe występowanie zakażenia GABHS . Częstość przepisywania antybiotyków spadła z 66% w 1995 roku do 51% w roku 2003 (p dla trendu 0.01). Spadek ten był związany głównie ze spadkiem przepisywania antybiotyków rekomendowanych przez wymienione wyżej organizacje (z 49% do 38%; p=0.002). Przeprowadzenie testu było związane z istotnie niższą częstością zalecania antybiotyków u dzieci z rozpoznaniem zapalenia gardła  (57% z testem vs 73% bez testu; p<0.001).

Omawiając przedstawione dane autorzy zwracają uwagę, że ograniczenie stosowania antybiotyków do sytuacji dodatniego testu GABHS jest wykonalnym celem dla lekarzy pierwszego kontaktu i ważnym krokiem ku rozsądnej antybiotykoterapii.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-11-09