Do jakiego stopnia obniżać stężenie lipidów-wyniki badania IDEAL

Terje R. Pedersen i wsp – High-Dose Atorvastatin vs Usual-Dose Simvastatin for Secondary Prevention After Myocardial Infarction. The IDEAL Study: A Randomized Controlled Trial JAMA 2005;294:2437
Na sesji „late-braking clinical trials,” w trakcie kongresu American Heart Association w Dallas, przedstawiono wyniki badania IDEAL (Incremental Decrease in Endpoints through Aggresive Lipid Lowering).

IDEAL to prospektywna, randomizowana, otwarta, wieloośrodkowa próba (z zaślepionymi punktami końcowymi), prowadzona w latach 1999-2005 na grupie 8888 chorych do 80 roku życia, z zawałem serca w wywiadzie, obserwowanych przez 4.8 roku (wartość mediany). Celem badania była ocena słuszności hipotezy zakładającej, iż większe obniżenie poziomu cholesterolu przynosi większe korzyści („lower is better”). W jego trakcie uczestnicy otrzymywali w losowej próbie 20 mg simwastatyny lub 80 mg atorwastatyny na dobę.

W trakcie leczenia poziom cholesterolu wyniósł średnio 104 mg/dL w grupie simwastatyny i 81 mg/dL w grupie atorwastatyny. Podstawowy punkt końcowy, na który składały się zgony wieńcowe, zawały serca i resuscytowane zatrzymania akcji serca wystąpił u 10.4% chorych otrzymujących simwastatynę i 9.3% chorych otrzymujących atorwastatynę. Różnica ta okazała się nieistotna statystycznie (wskaźnik hazardu [HR] 0.89, 95% przedział ufności [CI] 0.78-1.01). Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego było w obu grupach niemal takie samo (HR 0.99). Atorwastatyna spowodowała natomiast zmniejszenie częstości występowania dodatkowych punktów końcowych – wszystkich zdarzeń wieńcowych (HR 0.84, 95% CI 0.76-0.91) oraz wszystkich incydentów sercowo-naczyniowych (HR 0.84, 95% CI 0.78-0.91).

Jak zauważyli autorzy badania (opublikowanego jednocześnie na łamach JAMA), bardziej intensywne obniżanie poziomu cholesterolu LDL przez 5 lat u 1000 chorych po zawale serca, pozwala zapobiec 68 nowym incydentom sercowo-naczyniowym. Zdaniem autorów pracy, mimo iż nie osiągnięto statystycznie znamiennej redukcji pierwotnego punktu końcowego, wyniki badania sugerują korzyści płynące z agresywnego obniżania poziomu cholesterolu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-11-16

0 replies on “Do jakiego stopnia obniżać stężenie lipidów-wyniki badania IDEAL”