Prospektywna ocena związku pomiędzy niedokrwistością, poziomem hemoglobiny a śmiertelnością u osób starszych

Neil A. Zakai i wsp – A prospective study of anemia status, hemoglobin concentration and mortality in an elderly cohort Arch Intern Med 2005;165:2214
Jak dotąd przeprowadzono niewiele badań oceniających związek pomiędzy niedokrwistością a rokowaniem u osób starszych (opublikowany w 2004 roku przegląd piśmiennictwa zawierał 4 publikacje dotyczące tego problemu). W szczególnych grupach pacjentów, np. z chorobami nerek i serca, zarażonych wirusem HIV czy z rozpoznaniem innych chorób przewlekłych, niedokrwistość skraca przeżycie.

W Archives of Internal Medicine opublikowano dane z Cardiovascular Health Study (n=5888 kobiet i mężczyzn, w wieku 65 lat i starszych), dotyczące wpływu niedokrwistości na 11-letnią śmiertelność. Chorych podzielono na kwintyle, zależnie od wartości poziomu hemoglobiny. W kwintylu pierwszym (najniższego poziomu hemoglobiny, 15.6 g/dl u mężczyzn i >14.4 g/dl u kobiet) znalazło się 1183 badanych. Łączna śmiertelność wyniosła 43.6 w przeliczeniu na 1000 osobo-lat.

Krzywa śmiertelności zależnie od poziomu hemoglobiny okazała się być krzywą “J” – uwzględniając wiek, płeć i rasę, największą śmiertelność odnotowano wśród pacjentów znajdujących się w skrajnych kwintylach. Wskaźnik hazardu dla pierwszego kwintyla, w porównaniu do czwartego (najniższej śmiertelności), wyniósł 1.42 (95% CI, 1.25-1.62), zaś dla piątego kwintyla 1.24 (95% CI, 1.09-1.42). Analiza wieloczynnikowa potwierdziła tę zależność. Ponieważ w kwintylu najniższego poziomu hemoglobiny znalazło się więcej pacjentów, niż w grupie spełniającej kryteria niedokrwistości wg WHO, lepiej identyfikował on chorych podwyższonego ryzyka zgonu.

Konieczne są zatem dalsze badania, które wyznaczą wartość hemoglobiny istotnie wpływającą na rokowanie u osób starszych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-10-24

0 replies on “Prospektywna ocena związku pomiędzy niedokrwistością, poziomem hemoglobiny a śmiertelnością u osób starszych”