Epidemiologia stopy cukrzycowej na świecie

A.J.M. Boulton i wsp – The global burden of diabetic foot disease Lancet 2005:366:1719
W The Lancet grupa autorów przedstawiła zagadnienia związane z aktualną epidemiologią stopy cukrzycowej w świecie.

Przytaczają oni dane, które wskazują, że u 10% pacjentów z cukrzycą typu 2, już w momencie rozpoznania zaburzeń metabolizmu glukozy występują zjawiska współodpowiedzialne za rozwój stopy cukrzycowej: neuropatia i zmiany w naczyniach obwodowych. W ciągu całego życia owrzodzenie na stopie powstanie u 25% chorych na cukrzycę.

Cukrzyca, w zależności od rejonu świata, pozostaje w związku przyczynowym z 25-90% wszystkich amputacji kończyn dolnych. W przekrojowym badaniu populacyjnym w Wielkiej Brytanii aktywne owrzodzenia na stopie stwierdzono u 1,4% chorych na cukrzycę typu 2, natomiast około 5% zgłosiło obecność takiego owrzodzenia w przeszłości.

Gorszą sytuację epidemiologiczną obserwuje się w krajach rozwijających się lub o niskim rozwoju społeczno-ekonomicznym. W Indiach chorobowość z powodu owrzodzeń cukrzycowych na stopie ocenia się na 3,6%, a w Algierii na 11,9%. Tak duże zróżnicowanie zależy, według autorów, od jakości opieki diabetologicznej, w tym od dostępności zorganizowanych wielospecjalistycznych ośrodków zajmujących się stopą cukrzycową.

Na Litwie, leczenie w ramach wielospecjalistycznej poradni stopy cukrzycowej, zapewniającej jednoczesne zaopatrzenie w odpowiednie obuwie lecznicze, skutkowało 48% redukcją nawrotów owrzodzeń stopy w okresie dwuletnim. W różnych badaniach oszacowano koszt zagojenia owrzodzenia cukrzycowego w przedziale 993 $ – 17 519$, przy czym w strukturze wydatków 37% i 46% stanowią odpowiednio koszty leczenia szpitalnego i miejscowego.

Autorzy podkreślają znaczenie właściwej prewencji, która w pierwszej kolejności polega na dokładnym oglądaniu stopy, badaniu odruchów ścięgnistych, czucia wibracji oraz teście monofilamentowym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-11-12

0 replies on “Epidemiologia stopy cukrzycowej na świecie”