Trimetazydyna w stabilnej chorobie wieńcowej-przegląd systematyczny Cochrane`a

Ciapponi A, Pizarro R, Harrison J – Trimetazidine for stable angina The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003614.pub2.
U osób ze stabilną chorobą wieńcową i niskim ryzykiem ostrych incydentów wieńcowych leczenie medyczne jest opcją równoważną śródnaczyniowej plastyce wieńcowej (PCI) w odniesieniu do zapobiegania zgonom, zawałom i konieczności rewaskularyzacji. PCI jest zabiegiem kosztownym i często nieosiągalnym.

Kojarzenie przeciwdławicowych leków o działaniu hemodynamicznym (beta-blokery, antagoniści wapnia, nitraty) często jest źle tolerowane. Dobrą tolerancję wykazuje natomiast lek przeciwdławicowy o działaniu metabolicznym – trimetazydyna.

Przesłanki te skłoniły autorów do opracowania przeglądu systematycznego w ramach The Cochrane Database of Systematic Reviews, dotyczącego skuteczności i tolerancji trimetazydyny w stabilnej chorobie wieńcowej. Przegląd oparto na randomizowanych badaniach porównawczych vs placebo lub vs inne leki przeciwdławicowe, zawarych w bazach Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, LILACS i SCISEARCH.

Do analizy włączono 23 badania (1378 pacjentów). W porównaniu z placebo stosowanie trimetazydyny zmniejszyło ilość bólów wieńcowych (średnia różnica -1.44/tydzień, 95% CI -2.10 do -0.79; P < 0.0001), liczbę przyjmowanych tabletek nitrogliceryny (P < 0.0001) oraz wydłużyło czas do obniżenia odcinka ST w teście wysiłkowym (P=0.0002).

Spośród czterech badań porównawczych z innymi lekami przeciwdławicowymi, jedno sugerowało przewagę skuteczności trimetazydyny nad nitratami, a w trzech badaniach szerokie przedziały ufności nie pozwoliły na porównanie. Leczenie z powodu objawów niepożądanych przerwało 2 badanych w grupie trimetazydyny i 12 stosujących inne leki przeciwdławicowe.

Autorzy przeglądu systematycznego konkludują, że trimetazydyna jest skutecznym lekiem w terapii stabilnej choroby wieńcowej. Wskazane jest przeprowadzenie dużych,  długoterminowych badań klinicznych z istotnymi punktami końcowymi.

Opracowane na podstawie: The Cochrane Database of Systematic Reviews / 2005-06-01

0 replies on “Trimetazydyna w stabilnej chorobie wieńcowej-przegląd systematyczny Cochrane`a”