Czy cukrzyca wpływa na zatrudnienie i wydajność w pracy?

Kaan Tunceli i wsp – The impact of diabetes on employment and work productivity Diabetes Care 2005;28:2662
Kaan Tunceli i wsp. na łamach Diabetes Care poruszyli istotny, z punktu widzenia ekonomii, problem związany z zatrudnieniem osób chorych na cukrzycę. Dane wskazują, że roczne pośrednie koszty cukrzycy (zwiększona umieralność, inwalidztwo, zmniejszona produktywność) w USA oceniane są na 40 miliardów dolarów (bezpośrednie koszty medyczne wynoszą ok. 92 mld USD).

Obecność cukrzycy może całkowicie uniemożliwić pracę, zwiększyć absencję w miejscu zatrudnienia lub ograniczyć wydajność pracy. Autorzy opracowania przedstawili w prospektywnej obserwacji dla lat 1992-1994 (Health and Retirement Study), analizę zatrudnienia 7055 pracowników w wieku 51-61 lat, spośród których 490 miało rozpoznaną cukrzycę. Ponad połowa chorych na cukrzycę była leczona lekami doustnymi, a co czwarty stosował insulinę w celu wyrównania glikemii. W analizie statystycznej posłużono się względną skalą prawdopodobieństwa a model statystyczny miał charakter wieloczynnikowy.

Obecność cukrzycy obniżała w badanym okresie prawdopodobieństwo otrzymania zatrudnienia o 4,4 punktu procentowego u kobiet i 7,1 punktu procentowego u mężczyzn. Również w związku ze stanem zdrowia osoby z cukrzycą podawały ograniczenia w możliwości wykonywania określonych czynności w pracy; odpowiednio dla kobiet i mężczyzn redukcja ta wynosiła 6 i 5,4 punktu procentowego. W badanym dwuletnim okresie absencja w pracy u kobiet z cukrzycą w porównaniu z kobietami bez zaburzeń metabolizmu glukozy była wydłużona o 2 dni. Różnicy tej nie obserwowano dla mężczyzn. Zaburzenia metabolizmu glukozy nie wpływały na ilość godzin przepracowanych w ciągu tygodnia.

Uzyskane wyniki stały się dla autorów przesłanką do wprowadzenia w miejscu zatrudnienia programów aktywnej prewencji cukrzycy i jej powikłań, co mogłoby zmniejszyć straty ekonomiczne społeczeństwa.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-11-15