Czy leczenie depresji po zawale serca wpływa na rokowanie?

Redford B. Williams – Treating depression after myocardial infarction: can selecting patients on the basis of genetic susceptibility improve psychiatric and medical outcomes? Am Heart J 2005;150:617
W American Heart Journal opublikowano pracę Nakatami i wsp., którzy badając polimorfizm genu dla transportera serotoniny wykazali, że chorzy po zawale serca – nosiciele krótkiego allelu 5-HTTLPR, są obciążeni zwiększonym ryzykiem wystąpienia depresji oraz ponownych epizodów wieńcowych, w ciągu dwóch lat od zawału. Autorzy badania stwierdzili także, że uwzględnienie w analizie depresji znosiło tę korelację, co sugeruje, iż objawy depresji są odpowiedzialne za obserwowany związek.

W komentarzu do tej pracy R. Williams przypomina wyniki dwóch dużych badań klinicznych – ENRICHD oraz SADHART, w których nie potwierdzono w sposób jednoznaczny korzystnego wpływu leczenia farmakologicznego oraz behawioralnego na rokowanie u chorych z depresją po zawale serca. Rozważając przyczyny tak odmiennych wyników, Willams wskazuje na fakt, że do badań ENRICHD i SADHART kwalifikowano jedynie osoby z objawami depresji już w momencie wypisania ze szpitala, wiadomo natomiast, że u znacznej części chorych depresja rozwija się w okresie od 6 do 12 miesięcy po zawale. Tym samym grupy badane w pracy Nakatani oraz w ENRICHD i SADHART istotnie różniły się pomiędzy sobą.

Autor komentarza zwraca także uwagę na różnice w częstości występowania poszczególnych alleli w różnych społecznościach: w badaniu Natakani niespełna 5% badanych osób było monozygotami długiego allelu, podczas gdy w badaniach populacyjnych prowadzonych wśród Europejczyków częstość występowania tej odmiany określono na 40-50%.

Natakani i wsp. podejrzewają, że na odmienne wyniki ich pracy mogło wpływać leczenie przeciwpłytkowe, stosowane u zdecydowanej większości chorych; różne postaci genu 5-HTTLPR mogłyby więc mieć odmienny wpływ na aktywację płytek krwi i w efekcie na częstość występowania incydentów wieńcowych.

Autor komentarza sugeruje, iż kolejne badania dotyczące wpływu leczenia przeciwdepresyjnego na rokowanie po zawale powinny koncentrować się na grupie (zidentyfikowanych poprzez badania genotypowe) nosicieli krótkiego allelu 5-HTTLPR (niezależnie od aktualnego występowania u nich objawów depresji).

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2005-10-15

0 replies on “Czy leczenie depresji po zawale serca wpływa na rokowanie?”