Częstość występowania i wpływ nierozpoznanej cukrzycy na rokowanie u pacjentów poddawanych CABG

Achim H. Lauruschkat i wsp – Prevalence and risks of undiagnosed diabetes mellitus in patients undergoing coronary artery bypass grafting Circulation 2005;112:2397
Jak dotąd niewiele wiadomo na temat częstości występowania nierozpoznanej cukrzycy w populacji pacjentów kwalifikowanych do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG), jak również wpływu cukrzycy na przebieg około – i pooperacyjny.

W Circulation opublikowano wyniki analizy tego problemu przeprowadzonej w Niemczech. Autorzy przeanalizowali dane 7310 chorych, którzy w latach 1996-2003 byli poddani CABG. Zależnie od wywiadu przy przyjęciu oraz wartości poziomu glikemii na czczo (fasting plasma glucose, FPG) wyodrębniono 3 grupy: diabetyków, osoby z nierozpoznaną cukrzycą (FPG ≥126 mg/dl) oraz osoby bez cukrzycy (FPG <126 mg/dl). Następnie porównano charakterystykę ich przebiegu przedoperacyjnego, śródoperacyjnego i pooperacyjnego. U 29.6% cukrzycę rozpoznawano już przed hospitalizacją. Nierozpoznaną wcześniej cukrzycę wykryto u 5.2% badanych.

Porównanie poszczególnych grup (osoby bez cukrzycy vs osoby z nierozpoznaną (nowo wykrytą) cukrzycą vs osoby z cukrzycą rozpoznaną uprzednio) wykazało, że nierozpoznana cukrzyca wiąże się z częstszą resuscytacją (1.7% vs 4.4% vs 1.5%; p<0.01) i koniecznością reintubacji (2.1% vs 5.0 % vs 3.5%; p<0.01), a także wpływa na konieczność stosowania wentylacji >1 dnia (5.6% vs 10.5% vs 7.4%; p<0.01). Chorzy z nierozpoznaną cukrzycą mieli również wyższy wskaźnik śmiertelności okołooperacyjnej (30 dniowej) (0.9% vs 2.4% vs 1.4%; p<0.01).

Jak podkreślają autorzy, jest to pierwsza praca dokumentująca występowanie nierozpoznanej cukrzycy u osób poddawanych operacjom kardiochirurgicznym, a co bardzo istotne, chorzy ci mają znacząco gorsze rokowanie (okołooperacyjne i pooperacyjne).

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-10-18

0 replies on “Częstość występowania i wpływ nierozpoznanej cukrzycy na rokowanie u pacjentów poddawanych CABG”