Leczenie niepowikłanego nadciśnienia tętniczego – czy to koniec beta blokerów?

D Gareth Beevers – The end of beta blockers for uncomplicated hypertension? Lancet 2005;366:1510
Liczne badania potwierdziły wartość beta-blokerów w prewencji wtórnej u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca i po przebytym zawale. Brak jest jednak wystarczających dowodów klinicznych na taką samą skuteczność beta-blokerów w prewencji pierwotnej, np. u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w The Lancet, D. Gareth Beevers nie zaleca stosowania beta blokerów jako leków pierwszego rzutu w niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym. Autor powołuje się na wyniki meta-analizy opracowanej przez Larsa Lindholma, która dowiodła, że atenolol nie tylko nie zmniejsza liczby incydentów sercowych u osób z łagodnym nadciśnieniem, ale także jest mniej efektywny od innych grup leków w prewencji udarów mózgu.

Podobne wnioski przyniosło wieloośrodkowe badanie ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm), w którym większą siłę w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym wykazały peryndopryl i amlodypina niż beta-bloker i diuretyk.

Autor komentarza sugeruje zaprzestanie stosowania atenololu i innych beta blokerów u chorych z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. Zwraca jednak uwagę na problemy związane z dyskontynuacją leczenia (możliwość występowania subklinicznej postaci choroby niedokrwiennej serca i zaostrzenia dolegliwości dławicowych, zjawisko nadciśnienia tętniczego w mechanizmie z „odbicia”). Zdaniem Beeversa przerwanie leczenia beta blokerami jest bezpieczne, jeśli dokonuje się go poprzez sukcesywne zmniejszanie dawki i zastępowanie tych leków innymi preparatami.

A zatem, wyjąwszy specyficzne grupy chorych (z sympatykotonią, nadpobudliwych), beta blokerów nie należy stosować jako leków pierwszego rzutu w leczeniu niepowikłanego nadciśnienia tętniczego. Autor komentarza oczekuje zmian w wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia, przestrzegając jednocześnie przed „wylewaniem dziecka z kapielą”.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-10-29

0 replies on “Leczenie niepowikłanego nadciśnienia tętniczego – czy to koniec beta blokerów?”