Statyny a ryzyko nowotworów jelita grubego

Melinda Hillmer – Do statins decrease the risk of colorectal cancer? CMAJ 2005;173:753
Na łamach Canadian Medical Association Journal Melinda Hillmer skomentowała wyniki populacyjnego badania typu przypadek-kontrola, autorstwa Poyntera i wsp., opublikowanego w New England Journal of Medicine (N Engl J Med. 2005;352:2184).

Poynter i wsp. zebrali wywiad od 1953 chorych z rakiem jelita grubego oraz 2015 osób z grupy kontrolnej, dopasowanych między innymi pod względem płci, wieku oraz grupy etnicznej, oceniając przyjmowanie statyn (zweryfikowane za pomocą rejestru recept). W analizie uwzględniono czynniki potencjalnie zakłócające, takie jak wywiad rodzinny nowotworu jelita grubego, przyjmowanie aspiryny, hypercholesterolemia, poziom aktywności fizycznej oraz spożycie warzyw.

Po uwzględnieniu w analizie czynników zakłócających okazało się, że zastosowanie statyn było związane z niższym ryzykiem nowotworów jelita grubego (iloraz szans 0.57, 95% przedział ufności 0.44-0.73).

Komentując wyniki pracy Melinda Hillmer zwraca uwagę, iż wniosek o wpływie statyn na spadek częstości występowania nowotworów jest przedwczesny. Zarówno charakter badania (przypadek-kontrola) jak i krótki czas obserwacji (w stosunku do długotrwałego utajonego przebiegu raka jelita grubego) nie dają podstaw do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. Choć wyniki badania są intrygujące, wpływ statyn na rozwój raka można będzie ocenić jedynie w długotrwałym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym.

Niektórzy chorzy (zwłaszcza z grupy podwyższonego ryzyka raka jelita grubego), znając wyniki pracy Poyntera i wsp., mogą chcieć przyjmować statyny. Nie wiadomo, czy jest to rozsądne postępowanie i w przypadku braku innych wskazań do przyjmowania leków z tej grupy, każdy przypadek należy, zdaniem Hillmer, ocenić indywidualnie.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2005-09-27

0 replies on “Statyny a ryzyko nowotworów jelita grubego”