Inhibitory ACE w zwężeniu zastawki aortalnej?

D.M. Shavelle – Are angiotensin converting enzyme inhibitors beneficial in patients with aortic stenosis? Heart 2005;91:1257
W ostatnich latach zmieniło się wiele koncepcji opieki nad osobami cierpiącymi na choroby układu sercowo-naczyniowego. Przykładowo β-blokery, uznawane wcześniej za przeciwwskazane, znalazły powszechne zastosowanie w niewydolności serca. Podobne zastrzeżenia dotyczyły również zastosowania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej.

Na łamach The Heart opublikowano komentarz Davida Shavelle poświęcony temu problemowi. Shavelle przypomina, że „degeneracyjne” zwężenie zastawki aortalnej uważane jest obecnie za proces o podłożu zapalnym i charakterze zbliżonym do miażdżycy.

Potwierdzili to, między innymi, w 2002 roku O’Brien i wsp., wykazując obecność angiotensyny II w zmienionych organicznie płatkach aortalnych. Podobieństwo zmian patologicznych w stenozie aortalnej i miażdżycy oraz rola układu renina-angiotensyna-aldosteron sugerują, że inhibitory ACE, korzystnie wpływające na rokowanie w chorobie wieńcowej, mogłyby być pożyteczne także u osób ze zwężeniem zastawki aortalnej.

Jak dotąd przeprowadzono 4 badania z zastosowaniem tej grupy leków u osób z: krytycznym zwężeniem zastawki (Martinez Sanchez, 1996), umiarkowaną/ciężką stenozą (Chockalingam, 2004 oraz Jimenez-Candil, 2005) i stenozą łagodną do umiarkowanej (O’Brien, 2004), potwierdzające dobrą tolerancję tych leków oraz poprawę wskaźników hemodynamicznych w spoczynku i/lub w trakcie wysiłku. Można zakładać, że u osób ze zwężeniem łagodnym i umiarkowanym stosowanie inhibitorów ACE spowolni progresję stenozy, zaś u bezobjawowych chorych z ciężkim zwężeniem zastawki opóźni rozwój dolegliwości.

Trzeba przy tym podkreślić, że u osób objawowych, z ciężkim zwężeniem, leczenie operacyjne przynosi jednoznaczne korzyści i zastąpienie go farmakoterapią inhibitorami ACE jest nieuzasadnione. Wyjątek stanowią osoby odmawiające leczenia operacyjnego lub obarczone bardzo wysokim ryzykiem okołooperacyjnym, stanowiącym powód dyskwalifikacji od interwencji kardiochirurgicznej.

Zanim jednak inhibitory ACE będzie można uznać za rutynowe leczenie chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej, konieczne są dalsze, kontrolowane, randomizowane badania z użyciem placebo.

Opracowane na podstawie: Heart / 2005-10-02

0 replies on “Inhibitory ACE w zwężeniu zastawki aortalnej?”