Wpływ hiperglikemii przy przyjęciu na 180-dniowe ryzyko zgonu w zawale serca u pacjentów z i bez cukrzycy

Ainla T. i wsp – The association between hyperglicaemia on admission and 180-day mortality in acute myocardial infarction patients with and without diabetes Diabet Med 2005;22:1321
Hiperglikemia często towarzyszy świeżemu zawałowi serca. W wielu badaniach wykazano związek pomiędzy podniesionym poziomem glukozy we wczesnej fazie zawału a gorszym rokowaniem. Istnieją prace wskazujące na to, że rokowanie jest poważniejsze w grupie chorych z zawałem i podwyższoną glikemią bez rozpoznanej wcześniej cukrzycy, w porównaniu do diabetyków z zawałem i hiperglikemią przy przyjęciu.

W Diabetic Medicine ukazała się praca oceniająca wpływ hiperglikemii przy przyjęciu na 180-dniowe ryzyko zgonu w zawale serca u pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy. Populację badaną stanowiło kolejnych 779 chorych ze świeżym zawałem zarejestrowanych w estońskim Myocardial Infarction Registry.

Wśród chorych bez cukrzycy glikemię przy przyjęciu ≤11.0 mmol/l miało 556 pacjentów (grupa 1), a >11.0 mmol/l 109 chorych (grupa 2). U 30 diabetyków przy przyjęciu stwierdzono glikemię ≤11.0 mmol/l (grupa 3), a u 84 poziom glukozy był wyższy od 11.0 mmol/l (grupa 4).

Pacjenci z hiperglikemią, bez rozpoznanej cukrzycy najczęściej wymagali przedszpitalnej resuscytacji (grupa 2, 31.2% vs grupa 1, 2.0% vs grupa 3, 6.7% vs grupa 4, 6.0%, p<0.0001). Mieli też, w porównaniu do pozostałych chorych, wyższy wskaźnik śmiertelności 180-dniowej (grupa 2, 47.7% vs grupa 1, 14.1% vs grupa 3, 26.7% vs grupa 4, 29.8%, p<0.0001). Hiperglikemia u osób bez rozpoznanej cukrzycy okazała się niezależnym predyktorem 180-dniowej śmiertelności.

W podsumowaniu autorzy pracy jeszcze raz zwracają uwagę na fakt, że pacjenci z hiperglikemią przy przyjęciu w świeżym zawale serca byli obarczeni wysokim ryzykiem zgonu w obserwacji 6-miesięcznej, przy czym ryzyko to było największe u chorych bez rozpoznawanej wcześniej cukrzycy. Problemem otwartym pozostaje sposób leczenia tej podgrupy chorych.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2005-10-02

0 replies on “Wpływ hiperglikemii przy przyjęciu na 180-dniowe ryzyko zgonu w zawale serca u pacjentów z i bez cukrzycy”