Śmiertelność w zawale serca wzrasta w grudniu

Trip J. Meine i wsp – Evidence-based therapies and mortality in patients hospitalized in december with acute myocardial infarction Ann Intern Med 2005;143:481
W Annals of Internal Medicine ukazał się artykuł poświęcony częstości zgonów w zawale serca (AMI) w zależności od pory roku. Ponieważ we wcześniejszych pracach podkreślano, że wzrastająca pod koniec roku śmiertelność może mieć związek z rzadszym stosowaniem właściwego leczenia, autorzy starali się określić w szczególności częstość zgonów spowodowanych AMI w grudniu oraz częstość stosowania u chorych leków i interwencji zmniejszających ryzyko zgonu.

Do analizy włączono dane ponad 125 tysięcy chorych z AMI powyżej 65 roku życia, objętych ubezpieczeniem Medicare, leczonych w USA w latach 1994-1996. Choć, jak wykazano, leki i terapię reperfuzyjną stosowano z podobną częstością we wszystkich miesiącach roku, to 30-dniowa śmiertelność wyniosła 21.7% w grudniu oraz średnio 20.1% w pozostałych miesiącach (p<0.001).

Zdaniem autorów stosunkowo wysoki wskaźnik śmiertelności wynika z wieku pacjentów objętych Medicare. Mimo uwzględnienia w analizie wieloczynnikowej charakterystyki chorych, udziału w leczeniu szpitali uniwersyteckich oraz kardiologów, a także terapii zgodnej z zaleceniami towarzystw naukowych, hospitalizacje w grudniu związane były z istotnym 6% wzrostem ryzyka zgonu, w porównaniu do pozostałych miesięcy roku (OR 1.06, 95% CI 1.01-1.12, p<0.02).

Przyczyny wzrostu śmiertelności w grudniu pozostają nadal nie w pełni wyjaśnione, ale po raz kolejny potwierdzono występowanie tego zjawiska na dużej populacji chorych. Oceniając przyczyny wzrostu liczby zgonów należy pamiętać o czynnikach psychospołecznych (opóźnienie związane z niechęcią chorych do wczesnego zgłaszania się do szpitala w okresie przedświątecznym i świątecznym, rozłąka z rodziną, brak uczestnictwa w spotkaniach rodzinnych), jednak brak odpowiednich danych uniemożliwił szczegółową charakterystykę tych czynników w analizowanej populacji. Obserwacja ta ma istotne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości opieki medycznej.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-10-04

0 replies on “Śmiertelność w zawale serca wzrasta w grudniu”