Wpływ oleju rybiego na częstość rytmu serca u ludzi

Dariush Mozaffarian i wsp – Effect of fish oil on heart rate in humans. A meta-analysis of randomized controlled trials Circulation 2005;112:1945
Spożywanie tłustych ryb i oleju rybiego wiąże się z mniejszym ryzykiem występowania zaburzeń rytmu serca i nagłych zgonów. Badania eksperymentalne prowadzone na izolowanych miocytach szczurów, psach i małpach wskazują, że olej rybny ma bezpośrednie działanie elektrofizjologiczne i zwalnia częstość rytmu serca. Brak jest podobnych obserwacji u ludzi (autorzy przypominają natomiast, że olej rybny obniża u ludzi ciśnienie tętnicze). Ponieważ większa częstość rytmu serca stanowi poważny, niezależny czynnik ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza nagłego), wykazanie wpływu oleju rybnego na częstość rytmu serca potwierdziłoby jego działanie elektrofizjologiczne u ludzi.

Autorzy pracy opublikowanej w Circulation przeprowadzili meta-analizę randomizowanych badań porównujących, w podwójnie-ślepej próbie, zastosowanie oleju rybnego (w formie suplementu) i placebo u ludzi. Spośród 197 zidentyfikowanych (w bazie MEDLINE 1966-2005) przez Mozaffariana i wsp. publikacji, kryteria włączenia do analizy spełniło 30.

W całej analizowanej grupie olej rybny spowodował zwolnienie rytmu serca o 1.6 uderzenia/minutę (95% przedział ufności [CI] 0.6-2.5, P<0.001) w porównaniu z placebo. W analizie podgrup okazało się, że wpływ tłuszczów rybnych był widoczny tylko w przypadku ich stosowania przez co najmniej 12 tygodni (zwolnienie o 2.5 uderzenia/minutę, P<0.001) oraz u osób z szybszym wyjściowym tętnem (≥69 uderzeń/minutę) (zwolnienie o 2.5 uderzenia/minutę, P<0.001).

W komentarzu do wyników pracy jej autorzy zauważają, że choć wpływ oleju rybnego w całej analizowanej grupie był niewielki, to jednak na poziomie populacyjnym małe różnice w poziomie czynników ryzyka istotnie wpływają na wskaźniki zdrowotne. Na podstawie wyników opublikowanej w 2001 roku w Circulation Research pracy Juvena i wsp., można szacować, że zwolnienie tętna o ~1.6 uderzenia/minutę odpowiada ~5% niższemu ryzyku nagłego zgonu.

A zatem, wyniki badania dostarczają, zdaniem jego autorów, mocnych dowodów na potwierdzenie pośredniego lub bezpośredniego wpływu oleju rybnego na właściwości elektrofizjologiczne mięśnia sercowego. Działanie to może być bezpośrednio odpowiedzialne za spadek ryzyka wystąpienia incydentów arytmicznych u ludzi.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-09-27

0 replies on “Wpływ oleju rybiego na częstość rytmu serca u ludzi”