ASCOT – opowieść o dwóch strategiach leczenia

Claire McDougall, Adrian JB Brady, John R Petrie – ASCOT: a tale of two treatment regimens BMJ 2005;331:859
W BMJ zamieszczono komentarz redakcyjny Claire McDougall poświęcony badaniu ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial).

Wyniki ASCOT sugerują, że leki hipotensyjne nie są sobie równe. W badaniu porównywano dwie strategie leczenia; bazującą na lekach nowych (amlodypina i peryndopryl) oraz wykorzystującą starsze preparaty (atenolol i diuretyk). Randomizowano łącznie prawie 20000 osób z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

Badanie przerwano po tym, jak się okazało, że u pacjentów przyjmujących amlodypinę z peryndoprylem śmiertelność ogólna była niższa o 11%, śmiertelność sercowo-naczyniowa o 24%, liczba incydentów wieńcowych o 13% a liczba udarów o 23% (wszystkie wymienione zdarzenia stanowiły wtórne punkty końcowe, a różnice w częstości ich występowania osiągnęły istotność statystyczną). Różnica w liczbie zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca i zawałów niezakończonych zgonem (stanowiąca pierwotny punkt końcowy) wyniosła 10% (różnica ta nie osiągnęła istotności statystycznej, P=0.1052).

Zdaniem McDougall, korzyści płynące ze stosowania amlodypiny i peryndoprylu wydają się być związane nie tylko z nieco większą redukcją wartości ciśnienia skurczowego. Znaczenie mają też inne czynniki, jak ograniczenie zjawiska insulinooporności oraz zmniejszenie liczby nowych przypadków cukrzycy typu II.

Zdaniem autorki komentarza, ocena „efektywności kosztowej” nowszych leków hypotensyjnych musi uwzględniać prewencję cukrzycy oraz związaną z cukrzycą chorobowość i umieralność w długoterminowej perspektywie. Autorka oczekuje opracowania przez British Hypertension Society i National Institute of Clinical Exellence wspólnych nowych wytycznych leczenia nadciśnienia, uwzględniających wyniki badania ASCOT.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-10-15

0 replies on “ASCOT – opowieść o dwóch strategiach leczenia”