Diuretyki tiazydowe i beta-blokery zwiększają ryzyko cukrzycy

James M. Mason i wsp – The diabetogenic potential of thiazide-type diuretic and beta-blocker combinations in patients with hypertension J Hypertens 2005;23:1777
Od wielu lat podnoszony jest potencjalny, niekorzystny wpływ diuretyków tiazydowych oraz blokerów receptorów betaadrenergicznych na metabolizm glukozy. Wiadomo bowiem, że beta-blokery powodują wzrost oporności na insulinę, natomiast tiazydy zmniejszają jej wydzielanie przez trzustkę. Możliwe, że połączenie tych leków może w jeszcze większym stopniu zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy – jak dotychczas jednak, nie zostało ono precyzyjnie określone.

W Journal of Hypertension Mason i wsp. opublikowali wyniki meta-analizy siedmiu dużych, randomizowanych badań klinicznych (ALLHAT, CAPPP, INSIGHT, INVEST, LIFE, NARDIL, STOP-Hypertension 2), których uczestnicy otrzymywali beta-blokery i tiazydy lub inne leki hipotensyjne. Łącznie, powyższymi badaniami objęto blisko 77 tysięcy chorych z nadciśnieniem tętniczym. Średni czas obserwacji wynosił 7,3 lat.

Autorzy pracy stwierdzili, że jednoczesne przyjmowanie beta-blokerów i tiazydów wiązało się z wyższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy, niż terapia hipotensyjna, w której nie stosowano połączenia tych dwóch leków (wskaźnik ryzyka dla terapii nadciśnienia za pomocą innych leków 0,81; przedział ufności 0,77-0,86).

Autorzy zwracają uwagę, że liczba przypadków cukrzycy de novo, rozwijającej się w trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego tiazydem i beta-blokerem, niebezpiecznie zbliża się do liczby chorych, uratowanych od powikłań sercowo-naczyniowych za pomocą powyższych leków. Dla przykładu, u 60-letniej kobiety z ciśnieniem 160/100 mm Hg i bez innych czynników ryzyka istnieje w przeciągu 10 lat większe zagrożenie rozwojem cukrzycy pod wpływem leczenia beta-blokerem/tiazydem (20%) niż ryzyko choroby sercowo-naczyniowej (14%). Tym samym, powstaje wątpliwość, czy rutynowe stosowanie takiego połączenia leków w terapii nadciśnienia ma sens. Według autorów, powyższej kombinacji leków hipotensyjnych powinni unikać zwłaszcza chorzy o dużym ryzyku wystąpienia cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2005-10-13

0 replies on “Diuretyki tiazydowe i beta-blokery zwiększają ryzyko cukrzycy”