Stopień kontroli nadciśnienia tętniczego w USA

T.J. Wang i R.S. Vasan – Epidemiology of uncontrolled hypertension in the United States Circulation 2005;112:1651
W Circulation ukazał się artykuł redakcyjny dotyczący epidemiologii leczonego i nieleczonego nadciśnienia tętniczego (NT) w USA.

NT pozostaje najistotniejszym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowym w populacji ogólnej. W USA jedynie 70% osób z NT ma świadomość występowania u siebie tej choroby, a jedynie 31% chorych na NT ma skutecznie kontrolowane wartości ciśnienia (przy czym wskaźniki te i tak są wyższe niż w większości innych krajów).

Autorzy podkreślają, że odpowiednio 70% i 90% osób z cukrzycą i niewydolnością nerek ma NT. W tych, najbardziej zagrożonych populacjach, kontrola ciśnienia tętniczego poniżej zalecanych przez aktualne standardy wartości progowych (< 130/80 mm Hg) dotyczy jedynie 15-25% chorych. Dobrze kontrolowane NT ma ok. 40% osób z nadciśnieniem i chorobą wieńcową.

Analiza rejestru NHANES potwierdza, że redukcja ciśnienia tętniczego u osób z NT do zalecanych wartości mogłaby obniżyć ryzyko powikłań choroby wieńcowej o około 20-50%. Odpowiednia kontrola NT zależy zarówno od pracowników ochrony zdrowia, jak i od chorych.

Lekarze nie zawsze znają, akceptują i kontrolują zalecane przez standardy normy ciśnienia tętniczego. Dla 43% lekarzy pierwszego kontaktu w USA wciąż “normą” (w szczególności w starszej populacji) pozostaje wartość skurczowego ciśnienia tętniczego w granicach 140-160 mm Hg.

Duże badania lekowe (m.in. ALLHAT) potwierdzają, że osiągnięcie zalecanych docelowych wartości ciśnienia tętniczego jest możliwe (wartości ciśnienia <140/80 mm Hg stwierdzano na początku i po roku badania odpowiednio u 27% i 66% chorych).

Do roku 2010 podstawowymi celami w leczeniu NT w USA powinno być osiągnięcie zalecanych wartości ciśnienia u 50% wszystkich chorych z NT. Cele te można, zdaniem autorów, osiągnąć przy założeniu, że 80% chorych będzie miało świadomość występowania u siebie NT, 90% z nich będzie leczonych, a 70% z nich osiągnie pożądaną kontrolę wartości ciśnienia tętniczego. Wyniki polskiego badania NAT-POL III potwierdzają, że jeszcze większe wyzwania stoją przed polskimi lekarzami (przyp. red.).

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-09-13

0 replies on “Stopień kontroli nadciśnienia tętniczego w USA”