Nowe czynniki ryzyka wpływające na rokowanie w niewydolności serca

Javed Butler – More risk factors affecting heart failure outcomes! J Am Coll Cardiol 2005;46:1027
Starzenie się populacji oraz poprawa przeżywalności osób z chorobami sercowo-naczyniowymi są głównymi przyczynami rosnącej liczby przypadków niewydolności serca (HF). Sytuację epidemiologiczną pogarsza też rosnąca w populacji ogólnej liczba czynników ryzyka HF.

Chociaż w związku z poprawą skuteczności leczenia śmiertelność z powodu HF maleje, w związku ze wzrostem częstości jej występowania bezwzględna liczba zgonów może w najbliższym czasie wzrosnąć.

Zdaniem Butlera, którego komentarz ukazał się w Journal of the American College of Cardiology, identyfikowanie nowych czynników ryzyka i badanie nowych sposobów leczenia może pomóc w zahamowaniu epidemii. W tym samym numerze opublikowano dwa badania poświęcone temu problemowi.

Doehner i wsp. wykazali, że insulinooporność jest istotnym czynnikiem niepomyślnego rokowania w HF. Wyższa wrażliwość na insulinę jest predyktorem lepszej przeżywalności. W drugim badaniu Meyer i wsp. ocenili znaczenie zależnej od śródbłonka, regulowanej przepływem reakcji naczyniorozszerzającej u osób z HF. Wykazali, że lepsza reakcja naczyniorozszerzająca regulowana przepływem wiąże się mniejszą śmiertelnością i mniejszą liczbą kwalifikacji do przeszczepu serca.

Jak podkreśla Butler, prezentowane obserwacje mogą mieć istotny wpływ kliniczny. Wyniki ostatnich badań wskazują na to, że leki uwrażliwiające komórki na insulinę mogą przynosić korzyść chorym z HF. Podobne nadzieje wiąże się z lekami wpływającymi na metabolizm mięśnia sercowego (trimetazydyna, ranolazyna). Rokowanie w niewydolności serca poprawią też prawdopodobnie leki wpływające na funkcje śródbłonka (obecnie trwają badania nad statynami).

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2005-09-20

0 replies on “Nowe czynniki ryzyka wpływające na rokowanie w niewydolności serca”