Stosowanie aspiryny w niewydolności serca

Barry M. Massie – Aspirin use in chronic heart failure. What should we recommend to the practitioner? J Am Coll Cardiol 2005;46:963
Na łamach Journal of the American College of Cardiology (JACC) opublikowano komentarz dotyczący stosowana aspiryny w niewydolności serca. Autor przypomina w nim, że choroba wieńcowa stanowi podstawową przyczynę przewlekłej skurczowej niewydolności serca, a osobom z chorobą wieńcową z reguły zaleca się podawanie aspiryny.

Tymczasem stosowanie aspiryny w niewydolności serca i jej korzystne lub szkodliwe działanie budzą kontrowersje. Doskonale wiadomo, że aspiryna podawana bezpośrednio po wystąpieniu ostrego incydentu wieńcowego zapobiega zgonom i innym niekorzystnym zdarzeniom naczyniowym. Dane dotyczące podawania aspiryny osobom z przewlekłą chorobą wieńcową, które nie przebyły niedawno ostrego zespołu wieńcowego lub nie mają objawowej dusznicy bolesnej, są mniej przekonujące.
Wyniki analiz Pitta i Yusufa wskazują na potencjalną, niekorzystną interakcję pomiędzy aspiryną a inhibitorami enzymu konwertującego w niewydolności serca, znoszącą korzystne działanie tej drugiej grupy leków. Odmienne obserwacje opublikował w najnowszym wydaniu JACC Masoudi i wsp., którzy analizując retrospektywnie populację 24 012 chorych, wypisywanych w latach 1998-2001 z amerykańskich szpitali, z rozpoznaniem niewydolności serca i współistniejącej choroby wieńcowej stwierdzili, że względne ryzyko zgonu było nieznacznie mniejsze w grupie otrzymującej aspirynę (wskaźnik hazardu 0.94, 95% przedział ufności 0.89-0.99).

Massie nie sądzi, aby dostępne dane mogły stanowić podstawę dla formalnych zaleceń „evidence-based” – opartych na dowodach naukowych. Osobiście stosuje aspirynę w niskich dawkach u chorych, którzy niedawno przebyli incydenty wieńcowe lub interwencje na naczyniach wieńcowych oraz u osób z nawracającymi dolegliwościami wieńcowymi, ale nie u osób po dawno przebytym zawale serca. U chorych z zaawansowaną niewydolnością serca, zwłaszcza wymagających częstych hospitalizacji sensowne jest, jego zdaniem, rozważenie podawania innego leku przeciwzakrzepowego (warfaryny lub klopidogrelu). Więcej danych na temat roli aspiryny w niewydolności serca dostarczy trwające obecnie badanie WARCEF (Warfarin or Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction).

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2005-09-20

0 replies on “Stosowanie aspiryny w niewydolności serca”