Najczęstsze przyczyny zgonów w USA w latach 1970-2002

Ahmedin Jemal i wsp – Trends in the leading causes of death in the United States, 1970-2002 JAMA 2005;294:1255
Od lat 60-tych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się spadek całkowitych wskaźników śmiertelności (z poprawką względem wieku). Trend ten nie obrazuje jednak zmian w występowaniu zgonów z wybranych przyczyn.

Ahmendin Jemal i wsp., na podstawie danych z lat 1970-2002, analizują na łamach Journal of the American Medical Association zachowanie 6 wskaźników określających najczęstsze powody zgonów (choroby serca, udar mózgu, nowotwór, przewlekła choroba oskrzelowo-płucna [COPD], wypadki, cukrzyca).

Standaryzowany względem wieku wskaźnik śmiertelności całkowitej zmniejszył się z 1242 w roku 1970 do 845 w roku 2002 (w przeliczeniu na populację liczącą 100 000 osób). Redukcja śmiertelności dotyczyła udarów, chorób serca oraz wypadków, odpowiednio o 63%, 52% i 41% (w przeliczeniu na wartości bezwzględne odpowiednio mniej o 96, 262 i 26 zgonów/100 000 populacji).

Mimo początkowego wzrostu częstości zgonów nowotworowych w latach 1970-1990, trend w całym analizowanym okresie był jednak malejący (o 2,7 %), w związku ze spadkiem śmiertelności po roku 1990.

Częstość zgonów z powodu COPD wzrosła dwukrotnie, a częstość zgonów spowodowanych przez cukrzycę zwiększyła się o 45% po roku 1987. Przyczyną tych zmian były odpowiednio: długotrwałe efekty palenia papierosów i rosnąca częstość otyłości.

A zatem, mimo malejących standaryzowanych wskaźników zgonów, liczba przypadków śmierci na skutek wybranych chorób wzrasta, co wiąże się z procesem starzenia populacji i zmian częstości występowania niektórych czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-09-14

0 replies on “Najczęstsze przyczyny zgonów w USA w latach 1970-2002”