Ocena ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego – zalecenia a możliwości praktyczne

Linn Getz i wsp – Estimating the high risk group for cardiovascular disease in the Norwegian HUNT 2 population according to the 2003 European guidelines: modelling study BMJ 2005;331:551
Autorzy z Norwegii na łamach British Medical Journal prezentują wyniki analizy epidemiologicznej, oceniającej ryzyko sercowo-naczyniowe w grupie 5548 kobiet i mężczyzn w grupach wiekowych 40, 50, 55 i 65 lat, z Nord-Trondelag.

Posłużono się w tym celu zaleceniami europejskimi wydanymi w 2003 roku (SCORE), opartymi na badaniach epidemiologicznych prowadzonych w krajach Europy. Za grupę wysokiego ryzyka uznano osoby, których ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosi co najmniej 5% w ciągu 10 lat.

Uzyskane wyniki wskazują, że w populacji kobiet w wieku 40, 50 i 65 lat do grupy wysokiego ryzyka (ekstrapolowanego do 60 roku życia) należy odpowiednio 22,5%, 39,5% i aż 84% badanych. U mężczyzn w tych samych grupach wiekowych liczby te wynoszą odpowiednio aż 85,9%, 88,7% i 91,6%.

Zastosowanie powyższych standardów w praktyce klinicznej oznaczałoby, że znaczną część populacji powyżej 40 roku życia należy objąć intensywną profilaktyką i stosować odpowiednie leczenie. Autorzy pracy zwracają jednak uwagę na konsekwencje ekonomiczne dla systemów ochrony zdrowia, wynikające z zaliczenia tak licznej populacji do grupy wysokiego ryzyka.

Istotne znaczenie dla poszczególnych chorych ma również problem stygmatyzacji chorobą. Ponieważ, zdaniem Linn Getz i wsp., zalecenia oparte na wynikach starszych badań epidemiologicznych mogą zawyżać rzeczywiste zagrożenie, przed opublikowaniem aktualnych wskazówek dotyczących oceny ryzyka należałoby precyzyjniej zbadać ich konsekwencje w modelowych badaniach populacyjnych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-09-10

 

0 replies on “Ocena ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego – zalecenia a możliwości praktyczne”