Korzyści płynące ze stosowania peryndoprylu u osób starszych po zawale serca – badanie PREAMI

PREAMI: ACE inhibitor benefits elderly MI patients with normal ventricular function ESC news 2005; Sep 4
Jedno z doniesień zaprezentowanych na kongresie European Society of Cardiology w Sztokholmie poświęcono wynikom badania PREAMI (Perindopril Remodeling in Elderly with Acute Myocardial Infarction). Wzięło w nim udział 1252 pacjentów po zawale serca (MI), powyżej 65 roku życia, z frakcją wyrzutu lewej komory wynoszącą średnio około 59%. Chorych otrzymujących standardowe leczenie (u 71% stosowano beta-blokery) średnio po 11 dniach od zawału serca randomizowano do grupy przyjmującej peryndopryl (4 mg w pierwszym miesiącu leczenia oraz 8 mg w ciągu kolejnych 11 miesięcy) oraz do grupy placebo. Na pierwotny punkt końcowy składały się zgony, hospitalizacje z powodu niewydolności serca oraz wystąpienie remodelingu lewej komory (definiowanego jako wzrost objętości końcoworozkurczowej o co najmniej 8%).

W grupie chorych przyjmujących peryndopryl ryzyko względne wystąpienia pierwotnego punktu końcowego okazało się istotnie niższe w porównaniu z grupą przyjmującą placebo (-38%, p<0,001). Jak zauważył Dr Roberto Ferrari – autor badania, na zjawisko remodelingu szczególnie narażone są osoby starsze. Zdaniem Ferrari, korzystny efekt zastosowania peryndoprylu (ograniczenie wystąpienia pierwotnego punktu końcowego) miał przede wszystkim związek z zahamowaniem remodelingu (zmniejszenie ryzyka o 46%), który występuje powszechnie po zawale serca, również u osób, u których frakcja wyrzutu lewej komory pozostaje nieupośledzona. Obserwacja trwała zbyt krótko, aby badanie wykazało istotny wpływ leczenia na inne składowe punktu końcowego (w badaniu EUROPA w podobnej grupie pacjentów redukcja śmiertelności zaczęła być widoczna po dwóch latach podawania peryndoprylu w dawce 8 mg).

Zdaniem autorów wyniki badania mają duże znaczenie dla praktyki klinicznej, ponieważ remodeling po zawale jest jednym z głównych czynników determinujących rokowanie.

Opracowane na podstawie: www.escardio.org / 2005-09-05

0 replies on “Korzyści płynące ze stosowania peryndoprylu u osób starszych po zawale serca – badanie PREAMI”