Leczenie nadciśnienia a rokowanie – wyniki badania ASCOT-BPLA

Björn Dahlöf i wsp – Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm Lancet 2005;366:895
Podczas zjazdu ESC w Sztokholmie ogłoszono, a jednocześnie w The Lancet opublikowano wyniki wieloośrodkowej próby Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Jej autorzy podkreślają, że nadciśnienie stanowi najważniejszą z modyfikowalnych przyczyn przedwczesnych zgonów w krajach rozwiniętych.

Korzyści płynące ze stosowania leków przeciwnadciśnieniowych są doskonale udokumentowane, jednak jak wynika z meta-analizy danych pochodzących z 17 badań poświęconych nadciśnieniu, wpływ stosowanych standardowo beta-blokerów i leków moczopędnych na występowanie incydentów wieńcowych okazał się mniejszy od tego, którego można byłoby oczekiwać na podstawie wyników badań obserwacyjnych. Co więcej, w żadnym z analizowanych z osobna badań nie wykazano istotnego statystycznie spadku liczby zdarzeń wieńcowych. Zjawisko to najczęściej przypisywano niekorzystnym następstwom metabolicznym stosowania beta-blokerów i diuretyków.

Powyższe rozważania stały się podstawą dla porównania skuteczności połączenia atenololu i bendroflumetiazydu z połączeniem leków nowej generacji (amlodypiny z peryndoprylem), pozbawionych takich działań metabolicznych. W wieloośrodkowej, prospektywnej, randomizowanej próbie klinicznej wzięło udział 19 257 osób z nadciśnieniem i co najmniej trzema innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Chorzy otrzymywali amlodypinę w dawce 5-10 mg i, w dalszej kolejności, peryndopryl w dawce 4-8 mg bądź atenolol 50-100 mg z dodatkiem bendroflumetiazydu 1.25-2.5 mg.

Badanie przerwano przedwcześnie, po 5.5-letniej obserwacji, przede wszystkim dlatego, że stosowanie amlodypiny-peryndoprylu istotnie zmniejszyło śmiertelność całkowitą (wskaźnik hazardu [HR] 0.89, 95% przedział ufności [CI] 0.81-0.99, P=0.025). Zmniejszyła się również liczba zakończonych i niezakończonych zgonem udarów (HR 0.77, 95% CI 0.66-0.89) oraz liczba wszystkich zdarzeń i procedur sercowo-naczyniowych (HR 0.84, 95% CI 0.78-0.90). Na skutek przerwania badania istotności statystycznej nie osiągnęła, stanowiąca podstawowy punkt końcowy badania, liczba zgonów wieńcowych i niezakończonych zgonem zawałów serca (HR 0.90, 95% CI 0.79-1.02). W grupie amlodypiny-peryndoprylu odnotowano natomiast zmniejszenie liczby przypadków noworozpoznanej cukrzycy (HR 0.70, 95% CI 0.63-0.78).

A zatem, u chorych z nadciśnieniem z grupy umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego, amlodypina i peryndopryl, skuteczniej od beta-blokera/tiazydu, ograniczają liczbę incydentów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność całkowitą, a także ryzyko rozwoju cukrzycy. Zdaniem autorów ASCOT-BPLA, wyniki badania przyczynią się do zmniejszenia obciążeń zdrowotnych wynikających z nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-09-10

0 replies on “Leczenie nadciśnienia a rokowanie – wyniki badania ASCOT-BPLA”