Skuteczność implantacji stentów i CABG w chorobie wielonaczyniowej- 5 lat obserwacji w badaniu ARTS

Patric W. Serruys i wsp – Five-year outcomes after coronary stenting versus bypass surgery for the treatment of multivessel disease J Am Coll Cardiol 2005;46:575
Jak dotąd brak jest danych dotyczących porównania przeżywalności w okresie dłuższym niż 3 lata u pacjentów z chorobą wielonaczyniową, leczonych za pomocą implantacji stentów i zabiegów chirurgicznego pomostowania tętnic wieńcowych (CABG).

W Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł prezentujący wyniki 5-letniej obserwacji chorych włączonych do badania Arterial Revascularization Therapies Study (ARTS). Uczestniczyło w nim 1205 chorych randomizowanych do CABG (n=605) lub PCI ze stentem (n=600).

W ciągu 5 lat obserwacji w grupach CABG i PCI odnotowano podobną liczbę zgonów (7.6% vs 8%; p=0.83; RR 1.05; 95% CI 0.71-1.55). Również łączna liczba udarów, zawałów serca i zgonów była w obu grupach podobna choć, jak podkreślają autorzy pracy, moc statystyczna badania była zbyt mała, aby wykazać istotne różnice w tym zakresie. Ponieważ jednak u chorych po implantacji stentów znamiennie częściej wykonywano kolejne zabiegi rewaskularyzacji (30.3% vs 8.8%), przeżywalność okresu obserwacji bez zdarzeń kardiologicznych wyniosła 58,3% w grupie stentowanej oraz 78.2% w grupie poddanej CABG (p<0.0001, RR 1.91, 95% CI 1.60-2.28). Warto jednak zauważyć, że 90% chorych poddanych stentowaniu nie wymagało CABG w ciągu kolejnych 5 lat.

W podgrupie 208 osób z cukrzycą śmiertelność u chorych leczonych CABG wyniosła 8.3%, zaś u chorych poddanych PCI 13.4% (p=0.27; RR 1.61; 95% CI 0.71-3.63).

A zatem, leczenie operacyjne pozostaje metodą z wyboru u chorych na cukrzycę. U chorych bez cukrzycy poddawanych PCI śmiertelność była o 0.7% (NS) niższa w porównaniu z grupą CABG.

Wyniki ARTS znacząco różnią się więc od wcześniejszej meta-analizy randomizowanych badań porównujących CABG z PCI (bez stentu) w chorobie wielonaczyniowej, w której wykazano istotnie wyższą śmiertelność u chorych po PCI (różnica w ryzyku 2.3%; 95% CI 0.29-4.3%; p=0.025).

Zdaniem Serruys i wsp. zastosowanie stentów powlekanych lekiem (nie stosowanych w ARTS) spowoduje ograniczenie konieczności reinterwencji i dalszą zmianę wyników oceny skuteczności PCI. Autorzy z zainteresowaniem oczekują na rezultaty badania sponsorowanego przez U.S. National Institutes of Health, którego celem jest porównanie skuteczności CABG i PCI z użyciem implantacji stentów powlekanych w chorobie wielonaczyniowej u osób z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2005-08-16

0 replies on “Skuteczność implantacji stentów i CABG w chorobie wielonaczyniowej- 5 lat obserwacji w badaniu ARTS”