Czy koncentryczny przerost serca prowadzi do jego niewydolności?

Mark H. Drazner – The transition from hypertrophy to failure. How certain are we? Circulation 2005;112:936
Uważa się, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym koncentryczny przerost mięśnia lewej komory, polegający na pogrubieniu ściany komory przy zachowanej prawidłowej frakcji wyrzutowej, może prowadzić do rozwoju niewydolności serca. Potwierdzają to wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach oraz obserwacje chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej i z pierwotną kardiomiopatią przerostową. Nie ma jednak absolutnej pewności, czy wspomniane zjawisko stanowi naturalny przebieg choroby w ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem.

Na łamach Circulation Mark Drazner zwraca uwagę, że w dalszym ciągu nie wiadomo, u jakiego odsetka chorych z niewydolnością serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego pojawił się w przeszłości koncentryczny przerost lewej komory. Nieznana jest także tak naprawdę częstość współistnienia choroby wieńcowej w tej grupie chorych, która jest przecież poważnym czynnikiem ryzyka rozwoju niewydolności.

Autor przypomina rezultaty badania Cardiovascular Health Study, w którym wykazano wprawdzie, że zwiększenie masy lewej komory poprzedzało niewydolność serca, lecz u zdecydowanej większości chorych było spowodowane ekscentrycznym przerostem, polegającym na zwiększeniu jamy lewej komory, przy prawidłowej względnej grubości jej ściany.

Drazner cytuje opublikowane w tym samym numerze czasopisma wyniki badania MESA, w którym u 441 osób bez choroby wieńcowej stwierdzono m.in. zależność pomiędzy gorszą kurczliwością ściany przedniej a zwiększonym stosunkiem masy lewej komory do jej objętości. Sugeruje to, iż koncentryczny przerost mięśnia serca może prowadzić do odcinkowych zaburzeń funkcji lewej komory serca.

Autor zwraca jednak uwagę, że na podstawie wyników badania nie można wykluczyć odwrotnej kolejności zdarzeń tzn., że upośledzona odcinkowo kurczliwość stymuluje przerost mięśnia sercowego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-08-16

0 replies on “Czy koncentryczny przerost serca prowadzi do jego niewydolności?”