Czy beta-blokery są skuteczne po zawale u osób z cukrzycą?

C.G. McDonald i wsp – The effectiveness of beta-blockers after myocardial infarction in patients with type 2 diabetes Diabetes Care 2005;28:2113
Na łamach Diabetes Care Charlotte G. McDonald i wsp. przedstawili wyniki wieloletniej obserwacji skuteczności terapii beta-blokerami osób z cukrzycą typu 2 po zawale mięśnia sercowego.

Przez wiele lat uznawano beta-blokery za przeciwwskazane u osób z cukrzycą, dopiero wyniki takich badań jak UKPDS i analizy cząstkowe badań randomizowanych potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tych leków. Dla wielu badaczy problem pozostał jednak kontrowersyjny i nierozstrzygnięty.

Autorzy, na podstawie bazy medycznej z okręgu Saskatchewan w Kanadzie, prześledzili przez średnio 3 lata losy 625 pacjentów (średnia wieku 69 lat) z cukrzycą typu 2, których hospitalizowano z powodu świeżego zawału mięśnia serca. 298 z tych pacjentów otrzymało w ciągu 30 dni po wypisaniu ze szpitala beta-blokery.

Wprawdzie śmiertelność w grupie leczonej beta-blokerami wynosiła 18,5%, a w grupie kontrolnej 38,5% (p<0,001), jednak po uwzględnieniu wieku, płci, wskaźnika chorób przewlekłych, uprzednio rozpoznanej choroby wieńcowej, rewaskularyzacji, innych leków (w tym ACE inhibitorów, hipolipemicznych, hipoglikemizujących), okazało się, że terapia beta-blokerem nie miała wpływu na różnice śmiertelności (HR=0.89 [95% CI 0.63 – 1.25]).

Osoby otrzymujące i nie otrzymujące beta-blokerów nie różniły się również pod względem częstości występowania powtórnych zawałów mięśnia serca (21,8% vs 21,7%).

Wyniki analizy potwierdziły, że leki przeciwpłytkowe, hipolipemiczne oraz zabiegi rewaskularyzacyjne zmniejszają liczbę zgonów po zawale serca u chorych z cukrzycą typu 2, podważają natomiast ukształtowaną opinię o skuteczności beta-blokerów u osób z cukrzycą typu 2 i zawałem mięśnia serca, w rutynowej praktyce lekarskiej. Jest to istotne mając na uwadze problemy wiążące się polifarmakoterapią.

Mimo ograniczeń wynikajacych z obserwacyjnego charakteru badania jego wyniki mogą, zdaniem autorów, stanowić przesłankę do wyboru leków o potwierdzonej skuteczności.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-09-07

0 replies on “Czy beta-blokery są skuteczne po zawale u osób z cukrzycą?”