Wpływ czynników psychospołecznych na ryzyko depresji wieku podeszłego

Patricia A. Arean i Charles F. Reynolds III – The impact of psychosocial factors on late-life depression Biol Psych 2005;58:277
Depresja wieku podeszłego jest wynikiem interakcji czynników psychospołecznych, biologicznych i środowiskowych, dowodzą Arean i Reynolds w artykule opublikowanym w Biological Psychiatry. Pierwsze z wymienionych stanowią szczególnie ciekawe pole badawcze z uwagi na to, że w większości poddają się modyfikacji. Należą do nich między innymi: trudności w radzeniu sobie ze stresem, brak wsparcia ze strony otoczenia, niesprawność wywołana chorobą somatyczną, izolacja społeczna i towarzyska oraz obciążające psychicznie zdarzenia losowe.

Większość wymienionych czynników doczekała się szczegółowej oceny. W badaniach z randomizacją i grupą kontrolną wykazano, że modyfikacja co najmniej niektórych („oporność” na stres, wsparcie ze strony otoczenia), wiąże się z korzystnym wpływem na ryzyko depresji wieku podeszłego.

Zdaniem autorów artykułu, wiedza na temat czynników psychospołecznych powinna posłużyć do opracowania zintegrowanego modelu ryzyka chorób psychicznych u osób starszych. Zanim będzie to możliwe, konieczne są kolejne prospektywne badania nad ilościowym wpływem poszczególnych czynników psychospołecznych na zdrowie psychiczne oraz nad charakterem interakcji pomiędzy czynnikami psychospołecznymi, biologicznymi i środowiskowymi. Oceny wymaga przydatność czynników psychospołecznych w badaniach przesiewowych potencjalnych epizodów depresyjnych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wpływ wymienionych czynników na występowanie, przebieg i rokowanie w chorobach psychicznych innych niż depresja. Istnieje potrzeba opracowania przejrzystych zasad stopniowania nasilenia czynników psychospołecznych. W końcu, należy ustalić zależność pomiędzy omawianymi czynnikami a odpowiedzią na leczenie, co ułatwi opracowanie czytelnej klasyfikacji diagnostycznej i selekcję pacjentów do poszczególnych metod terapii.

Opracowane na podstawie: Biological Psychiatry / 2005-08-29

0 replies on “Wpływ czynników psychospołecznych na ryzyko depresji wieku podeszłego”