Nadciśnienie tętnicze w krajach Unii Europejskiej – przykład Portugalii

Mario Espiga Macedo i wsp – Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Portugal: the PAP study J Hypertension 2005;23:1661
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze jest trzecią pod względem częstości występowania przyczyną zgonów na świecie.

W Journal of Hypertension zwracają uwagę wyniki badania populacyjnego, którego autorzy analizowali częstość występowania nadciśnienia tętniczego, a także świadomość i leczenie tej choroby w reprezentatywnej próbce populacji Portugalii. W badaniu wzięło udział 5023 dorosłych osób. Źródłem danych były kwestionariusze. Ponadto u każdego uczestnika trzykrotnie mierzono ciśnienie tętnicze.

Aż 42.1% badanych miało nadciśnienie tętnicze (ciśnienie równe lub wyższe od 140/90 mm Hg) lub stosowało leki obniżające ciśnienie. Uwzględniając liczebność ogólnej populacji Portugalii można więc przypuszczać, że na nadciśnienie choruje ponad 3300 tys. mieszkańców tego kraju.

Częstość występowania tej choroby w grupach wiekowych poniżej 35 lat, 35-64 lata i ponad 64 lata wynosiła odpowiednio: 26.2%, 54.7% i 79% u mężczyzn oraz 12.4%, 41.1% i 78.7% u kobiet.

Zaledwie 46.1% osób spełniających kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego wiedziało o chorobie. Odsetek osób stosujących leki obniżające ciśnienie był niski i wynosił 39%. Jedynie w 11.2% przypadków leczenie wiązało się z prawidłową kontrolą ciśnienia tętniczego.

Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w badanej grupie upodabnia Portugalię do innych krajów Unii Europejskiej, w których chorobę rozpoznawano u porównywalnego odsetka mieszkańców. Z kolei, świadomość nadciśnienia tętniczego, procent leczonych oraz procent osób z prawidłową kontrolą ciśnienia tętniczego jest niezadowalająco niski.

Nie dziwi więc opinia autorów badania, którzy postulują opracowanie ogólnopopulacyjnej strategii prewencji, wykrywania i leczenia nadciśnienia tętniczego w Portugalii.

Opracowane na podstawie: Journal of Human Hypertension / 2005-09-23

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze w krajach Unii Europejskiej – przykład Portugalii”