Nadciśnienie tętnicze a jakość życia -duże badanie epidemiologiczne

Michael H. Alderman – Quality of life in hypertensive patients: does it matter and should we measure it? J Hypertens 2005;23:1635
Głównym powodem, dla którego autorytety medyczne zalecają intensywne leczenie chorych z nadciśnieniem tętniczym jest szansa, że normalizacja ciśnienia zmniejszy wysokie ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, m.in. udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego oraz niewydolności serca. Znacznie mniej wiadomo, jak nadciśnienie wpływa na jakość życia.

W Journal of Hypertension Wei i wsp. przedstawili wyniki przekrojowego badania przeprowadzonego wśród blisko 10 tysięcy pacjentów zgłaszających się do przychodni przyszpitalnych w 8 dużych miastach na terenie Chin. Blisko połowa uczestników badania miała nadciśnienie tętnicze.

Badane osoby udzielały punktowanych odpowiedzi na pytania dotyczące jakości życia (skala SF-36). Autorzy stwierdzili, że w porównaniu do osób z prawidłowym ciśnieniem, zarówno leczeni, jak i nieleczeni chorzy z rozpoznanym nadciśnieniem, gorzej oceniali swoją jakość życia (po uwzględnieniu w analizie charakterystyki socjodemograficznej i chorób współistniejących).

Co interesujące, subiektywnie postrzegana jakość życia chorych z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem była lepsza, niż chorych z niezadowalającymi efektami leczenia.

W zamieszczonym w tym samym numerze czasopisma komentarzu do wyników pracy Michael Alderman podkreśla, że autorzy chińscy podjęli się analizy bardzo ważnego, choć często niedocenianego problemu, jakim jest wpływ choroby i jej leczenia na samopoczucie i osobistą ocenę życia chorych na nadciśnienie tętnicze.

Autor komentarza zaznacza, że do pogorszenia jakości życia prowadzić może sama świadomość rozpoznania nadciśnienia, swoiste “naznaczenie” chorobą. Tym większego znaczenia nabiera kwestia postępowania leczniczego zapewniającego dobrą kontrolę ciśnienia. Wskaźniki dobrej kontroli ciśnienia w różnych populacjach rzadko przekraczają 25% osób z nadciśnieniem, podczas gdy w kontrolowanych warunkach, np. podczas prób klinicznych, dobrą kontrolę ciśnienia udaje się uzyskać u 70% osób z nadciśnieniem.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Hypertension / 2005-09-23

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze a jakość życia -duże badanie epidemiologiczne”