Przejściowe incydenty niedokrwienne ośrodkowego układu nerwowego – kontrowersje

Derk W. Krieger – Should patients with TIAs be hospitalized? Clev Clin J Med 2005;72:722
Derk W. Krieger, w krótkim artykule na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine, dyskutuje o zasadach klinicznego postępowania w przejściowych epizodach niedokrwiennych mózgu (TIA). Dotychczas nie zostały one wg autora ujęte w sposób systematyczny w standardach medycznych, a obowiązujące zalecenia są często niejednoznaczne, zarówno w zakresie diagnostyki i terapii.

Problem, często niedoceniany, niesie ze sobą istotne implikacje kliniczne. Jak wskazują dane epidemiologiczne, 1/5 pacjentów z TIA w ciągu następnych trzech miesięcy doświadcza trwałego niedokrwiennego uszkodzenia mózgu.

Dotychczasowa definicja podkreślająca 24 godzinny okres ustępowania objawów neurologicznych nie pasuje do dynamicznego obrazu niedokrwienia OUN, potwierdzonego m.in. w badaniach rezonansowych. Autor proponuje przyjąć definicję, na zasadzie analogii do aktualnej definicji niestabilnej choroby wieńcowej w kardiologii.

W nowej definicji proponowanej przez TIA Working Group, przejściowy atak niedokrwienny jest określany jako chwilowe, trwające zwykle do godziny zaburzenie neurologiczne lub niedokrwienie siatkówki, bez potwierdzonego świeżego zawału mózgu.

Obecnie u chorych z podejrzeniem TIA wykonuje się badanie CT dla wykluczenia udaru krwotocznego, EKG i w uzasadnionych przypadkach USG tętnic szyjnych. W przyszłości główną metodą diagnostyczną w celu określania ognisk niedokrwiennych w OUN i oceny ryzyka udaru powinien stać się rezonans magnetyczny mózgu i angiorezonans naczyń zewnatrz- i wewnątrzczaszkowych. Chociaż hospitalizacja dla wszystkich pacjentów z TIA jest nieuzasadniona, to należy ją zalecać, gdy objawy neurologiczne utrzymują się do momentu badania, jest to kolejny nawrót o typowym obrazie klinicznym, pacjent wymaga zabiegu rewaskularyzacyjnego lub natychmiastowego leczenia przeciwkrzepliwego.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2005-08-17

0 replies on “Przejściowe incydenty niedokrwienne ośrodkowego układu nerwowego – kontrowersje”