LDL czy non-HDL w ocenie ryzyka choroby wieńcowej u osób z cukrzycą?

Jian Liu i wsp – Joint distribution of non-HDL and LDL cholesterol and coronary heart disease risk prediction among individuals with and without diabetes Diabetes Care 2005;28:1916

Ostatnio wysunięto hipotezę, że u pacjentów z cukrzycą, zamiast dążenia do osiągnięcia odpowiednich docelowych wartości cholesterolu frakcji LDL, bardziej słuszne może być uzyskanie odpowiedniego poziomu cholesterolu non-HDL (definiowanego jako różnica stężeń cholesterolu i jego frakcji HDL). Istnieje kilka racjonalnych podstaw dla takiego twierdzenia: (1) w skład cholesterolu non-HDL wchodzą wszystkie potencjalnie aterogenne frakcje czyli LDL, VLDL i ich pochodne, (2) oznaczanie frakcji LDL w oparciu o regułę Friedewald`a jest zawodne w przypadku podwyższonych wartości trójglicerydów i dlatego (3) u chorych z cukrzycą, ocena wyłącznie frakcji LDL nie stanowi dostatecznie czułego wskaźnika.

Aby ocenić słuszności powyższych hipotez, w odniesieniu do ryzyka zgonu z powodu choroby wieńcowej (CHD) u osób z cukrzycą i bez cukrzycy, przeanalizowano dane z czterech badań, Framingham Cohort Study (FCS), Framingham Offspring Study (FOS), Lipid Research Clinics Prevalence Follow-up Study (LRCF) i Multiple Risk Factors Intervention Trials (MRFIT).

Wyniki analizy opublikowano w Diabetes Care. Ryzyko zgonu oceniano zależnie od wyjściowego poziomu lipidów (w mg/dl): (grupa 1) non-HDL<130 i LDL<100, (grupa 2) non-HDL<130 i LDL≥100, (grupa 3) non-HDL≥130 i LDL<100, (grupa 4) non-HDL≥130 i LDL≥100.

W czasie obserwacji trwającej średnio 13 lat, w grupie z cukrzycą (n=1018) wystąpiło 114 zgonów z powodu CHD, a w grupie bez cukrzycy (n=18363) 659 zgonów. Ryzyko względne (RR) zgonu w grupie z cukrzycą było o 200% większe niż w grupie bez cukrzycy.

W modelu wieloczynnikowym ryzyko zgonu z powodu CHD u osób cierpiących na cukrzycę nie wzrastało wraz ze wzrostem poziomu LDL, wzrastało natomiast wraz ze wzrostem poziomu non-HDL: RR (95% CI) dla grupy 1 – 5.7 (2.0-16.8), dla grupy 2 – 5.7 (1.6-20.7), dla grupy 3 – 7.2 (2.6-19.8) i dla grupy 4 – 7.1 (3.7-13.6).

Autorzy wykazali więc, że poziom cholesterolu non-HDL (wartość progowa 130 mg/dl) jest lepszym, niż poziom cholesterolu LDL (wartość progowa 100 mg/dl), predyktorem ryzyka zgonu z powodu CHD u chorych z cukrzycą i może być przydatnym narzędziem klinicznym.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-08

0 replies on “LDL czy non-HDL w ocenie ryzyka choroby wieńcowej u osób z cukrzycą?”