Poziom hemoglobiny A1c a choroba naczyń obwodowych

Paul Muniner i wsp – Relationship between HbA1c level and peripheral arterial disease Diabetes Care 2005;28:1981

Kontrola glikemii w istotny sposób wpływa na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą. W ostatnim czasie pojawiły się informacje na temat związku pomiędzy łagodnymi zaburzeniami metabolizmu glukozy u osób bez cukrzycy a rozwojem chorób sercowo-naczyniowych.

W Diabetes Care ukazały się wyniki oryginalnej pracy Muniner`a i wsp., którzy badali związek pomiędzy poziomem hemoglobiny A1c (HbA1c) a wystąpieniem chorób naczyń obwodowych w reprezentatywnej grupie dorosłych Amerykanów (≥40 lat), biorących udział w projekcie National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2002. W badaniu wzięło udział 4526 osób. Chorobę naczyń obwodowych zdefiniowano na podstawie wskaźnika kostka-ramię <0.9 i rozpoznano u 327 (5.1%) objętych obserwacją.

Jej występowanie (wystandaryzowane pod względem wieku) wśród osób bez cukrzycy wyniosło odpowiednio 3.1%, 4.8%, 4.7% i 6.4% dla poziomów HbA1c odpowiednio: <5.3, 5.3-5.4, 5.5-5.6 i 5.7-6.0% (P dla trendu <0.001). U osób z cukrzycą chorobę naczyń obwodowych rozpoznano u 7.5% pacjentów z HbA1c <7% i u 8.8% z HbA1c ≥7%.

W porównaniu z grupą bez cukrzycy, z HbA1c <5.3% (po uwzględnieniu w analizie między innymi: wieku, rasy, płci, wartości ciśnienia tętniczego, palenia papierosów, poziomu cholesterolu i CRP), iloraz szans (OR) wystąpienia choroby naczyń obwodowych u osób bez cukrzycy z HbA1c 5.3-5.4%, 5.5-5.6% i 5.7-6.0% wyniósł odpowiednio 1.41 , 1.39 i 1.57. U chorych z cukrzycą z HbA1c <7% i HbA1c ≥7% iloraz szans wynosił odpowiednio 2.33 i 2.74.

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę, że wśród osób z poziomem HbA1c ≥5.3 % należy agresywniej zwalczać czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Pomiar HbA1c i innych wskaźników łagodnych zmian metabolizmu glukozy może okazać się przydatny przy identyfikowaniu pacjentów podwyższonego ryzyka subklinicznej choroby sercowo-naczyniowej.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-08

0 replies on “Poziom hemoglobiny A1c a choroba naczyń obwodowych”