ADVANCE jak zapobiegać naczyniowym powikłaniom cukrzycy

ADVANCE Collaborative Group – ADVANCE—Action in Diabetes and Vascular Disease: patient recruitment and characteristics of the study population at baseline Diabet Med 2005;22:882
Na łamach Diabetic Medicine opublikowano aktualne informacje na temat wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego ADVANCE – Action In Diabetes and Vascular Disease. Celem badania, obejmującego chorych o wysokim ryzyku późnych powikłań naczyniowych, jest określenie optymalnych sposobów i celów leczenia cukrzycy typu 2. Oceniane będą korzyści terapii hipotensyjnej, której podstawę stanowią perydopryl (do 4 mg/dobę ) i indapamid (do 1,25 mg/dobę), stosowane niezależnie od wyjściowych wartości RR. Ocenie podlega także intensywna terapia hipoglikemizująca (obniżenie HbA1c <6,5%), której podstawą jest gliklazyd MR (30-120 mg/dobę).

Protokół badania stwarza możliwość zróżnicowania wpływu terapii hipoglikemizujacej i hipotensyjnej na rozwój poszczególnych rodzajów powikłań naczyniowych- mikro- i makroangiopatii. Dla terapii hipotensyjnej odniesieniem jest grupa kontrolna otrzymująca placebo, a dla terapii gliklazydem MR – leczenie hipoglikemizujące zgodne z obowiązującymi w danym kraju standardami.

Pierwotnymi punktami końcowymi są: (1) liczone łącznie niezakończone zgonem udary i zawały mięśnia sercowego oraz zgony sercowo-naczyniowe i (2) nefropatia i retinopatia. Wtórnymi punktami końcowymi badania są poszczególne powikłania w zakresie naczyń mózgowych i wieńcowych, niewydolność serca, choroba naczyń obwodowych, mikroalbuminuria, pogarszanie wzroku, neuropatia, demencja oraz śmiertelność całkowita.

W latach 2001-2003 do badania włączono 11 140 pacjentów z 220 ośrodków australijskich, azjatyckich, europejskich i północnoamerykańskich. Powikłania o charakterze mikroangiopatii stwierdzono u 10%, o charakterze makroangiopatii u 32% włączonych. Poziom Hba1c wynosił średnio 7,5%, przy średnim okresie trwania cukrzycy wynoszącym 8 lat. Wyniki końcowe badania mają być opublikowane w roku 2007.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2005-08-17

0 replies on “ADVANCE jak zapobiegać naczyniowym powikłaniom cukrzycy”