Jakość opieki zdrowotnej w zawale serca

Matthew T. Roe i wsp – Quality of care by classification of myocardial infarction Arch Intern Med 2005;165:1630
Różnice pomiędzy standardami a praktyką dnia codziennego mogą w istotnym stopniu ograniczać skuteczność prewencji i leczenia powikłań zawału serca w skali populacji.

W Archives of Internal Medicine ukazał się interesujący artykuł oceniający przestrzeganie standardów leczenia u chorych po zawale serca. Autorów interesowały również ewentualne różnice w zakresie stosowania standardowych procedur i leczenia chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI).

W analizie czynników wpływających na stosowanie standardowego leczenia wykorzystano dane ponad 180 tysięcy chorych z USA, uczestników programu National Registry of Myocardial Infarction (w proporcji 29% STEMI do 71% NSTEMI), weryfikując wskazania i przeciwwskazania do stosowanych interwencji.

W obu grupach stwierdzono suboptymalny stopień zastosowania standardów, jednak w grupie STEMI częściej w pierwszej dobie stosowano aspirynę, beta-blokery i ace-inhibitory. Podobnie, w porównaniu do NSTEMI, przy wypisie ze szpitala chorym ze STEMI częściej zalecano stosowanie aspiryny (85% vs 88%, p<0.001), beta-blokera (78% vs 83%, p<0.001), ace-inhibitora (51% vs 58%, p<0.001), rzucenie palenia (46% i 56%, p<0.001) i programy rehabilitacyjne (18% vs 29%, p<0.001).

Badanie wykazało więc, że najbardziej skuteczne leki w prewencji powikłań nie były stosowane u około 10-20% chorych z zawałem, u których nie występowały przeciwwskazania do ich stosowania. Ponadto, istotnie niższą jakość opieki zdrowotnej oraz przestrzegania wielu standardowych form leczenia i procedur leczniczych stwierdzono w grupie chorych z NSTEMI. Pewnym wytłumaczeniem może być fakt, że była to populacja starsza wiekiem, z większą liczbą chorób współistniejących. Autorzy badania przekonują, że stosowanie standardów medycznych może w znacznym stopniu zredukować liczbę powikłań po zawale serca, a najprostszym sposobem ich przestrzegania są komputerowe programy kontrolne i systemy konsultacji eksperckich.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-07-25

0 replies on “Jakość opieki zdrowotnej w zawale serca”