Wpływ trimetazydyny na perfuzję i funkcję skurczową w kardiomiopatii niedokrwiennej

Taher El-Kady i wsp – Effects of trimetazidine on myocardial perfusion and the contractile response of chronically dysfunctional myocardium in ischemic cardiomyopathy Am J Cardiovasc Drugs 2005;5:271
W Cardiovascular Drugs ukazał się oryginalny artykuł przedstawiający wpływ trimetazydyny na perfuzję i czynność skurczową lewej komory u chorych z przewlekłą kardiomiopatią niedokrwienną. Badanie miało na celu weryfikację długoterminowego efektu trimetazydyny, której korzystny efekt na metabolizm mięśnia serca potwierdzono w ostrej i przewlekłej chorobie wieńcowej (m.in. działanie przeciwdławicowe i redukcja dysfunkcji skurczowej indukowanej przez niedokrwienie).

Do 2-letniej obserwacji włączono 200 chorych z istotną, przewlekłą kardiomiopatią niedokrwienną i chorobą wielonaczyniową. Chorych losowo przydzielano do leczenia trimetazydyną w dawce 3 x 20 mg lub placebo, w okresie 24-miesięcy.

W analizie dolegliwości dławicowych poprawę stwierdzono u 91% chorych leczonych trimetazydyną i u 22% chorych leczonych placebo. W grupie leczonej trimetazydyną zaobserwowano istotną redukcję konieczności przyjmowania nitratów (2.3 vs 6.1, p<0.01 w porównaniu do grupy leczonej placebo).

W porównaniu do wyjściowego, spoczynkowego i wysiłkowego obszaru niedokrwienia, ocenianego w badaniu SPECT, po dwóch latach leczenia stwierdzono bardzo znaczną redukcję wskaźników niedokrwienia w grupie leczonej trimetazydyną, w porównaniu do grupy placebo (p<0.001). Jedynie po leczeniu trimetazydyną stwierdzono istotną poprawę czasu trwania testu wysiłkowego (średnio o 1.2 minuty) i frakcji wyrzutowej (względny wzrost o 23%, z 35.6 do 43.9, p<0.0001 vs placebo).

Badanie potwierdziło długoterminową skuteczność trimetazydyny w poprawie wielu parametrów skurczowej funkcji serca i kontroli objawów dławicowych, u chorych z zaawansowaną kardiomiopatią niedokrwienną. Należy zaznaczyć, że efekt ten osiągnięto przy dobrej tolerancji leku oraz bez istotnego wpływu na wartości ciśnienia tętniczego i rytmu serca. Zdaniem autorów, bardzo interesującą jest obserwowana w grupie leczonej trimetazydyną istotnie niższa śmiertelność (8% vs 38%, p<0.0001) w porównaniu do placebo.

Opracowane na podstawie: American Journal of Cardiovascular Drugs / 05/09/2015

0 replies on “Wpływ trimetazydyny na perfuzję i funkcję skurczową w kardiomiopatii niedokrwiennej”