Jak zmienia się wiedza społeczeństwa na temat depresji – dane z Australii

Robert D. Goldney i wsp – Changes in mental health literacy about depression: South Australia, 1998 to 2004 MJA 2005;183:134
W minionych latach w Australii zainicjowano kilka państwowych programów edukacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego (m. in. „Beyound blue: national depressive initiative”). Zamiarem autorów pracy prezentowanej w Medical Journal of Australia była ocena zmian w postrzeganiu depresji jako problemu zdrowotnego oraz przeanalizowanie stanu wiedzy na temat postępowania w przypadku stwierdzenia tej choroby.

Do oceny tych zagadnień posłużyły bezpośrednie wywiady przeprowadzone w roku 1998 i 2004, w losowo wybranej, reprezentatywnej próbce populacji południowo-australijskiej. Propozycję wzięcia udziału w badaniu otrzymało 3015 osób w wieku 15 lat i starszych. Zgodę na rozmowę wyraziło 65.9% respondentów.

Zdaniem autorów pracy, interwencje, których celem było zwiększenie wiedzy o znaczeniu depresji wśród mieszkańców Australii, odniosły skutek. Od 1998 do 2004 roku znamiennie wzrósł odsetek osób, dla których depresja nie była terminem nieznanym lub niemożliwym do zdefiniowania i przyznających się do występowania epizodów depresji u nich samych lub ich bliskich. Znamiennie zwiększyła się również liczba osób, które twierdziły, że profesjonalna opieka może mieć korzystny wpływ na przebieg choroby. Z drugiej strony, jedynie nieznacznie (i nieznamiennie statystycznie) wzrosła liczba respondentów, którzy wskazywali na psychiatrę i psychologa jako na specjalistów z wyboru w leczeniu depresji.

Z badania wynika, że świadomość depresji w australijskim społeczeństwie jest coraz większa, co pośrednio dowodzi skuteczności interwencji edukacyjnych. Z drugiej strony, konieczne jest silniejsze niż dotychczas uwydatnienie roli psychiatry i psychologa w procesie leczenia choroby. Dalsze badania wykażą, czy większa społeczna świadomość problemu depresji przekłada się na lepsze efekty leczenia i mniejszą chorobowość.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2005-08-01

0 replies on “Jak zmienia się wiedza społeczeństwa na temat depresji – dane z Australii”