Wpływ spadku masy ciała na kontrolę nadciśnienia tętniczego u osób otyłych

Lorna Aucott i wsp – Effects of weight loss in overweight/obese individuals and long-term hypertension outcomes Hypertension 2005;45:1035
W Hypertension ukazał się przegląd aktualnych danych na temat wpływu odchudzania na wartości nadciśnienia tętniczego u osób otyłych. Wcześniejsze opracowania wskazywały na 1:1 stosunek spadku wagi (1 kg) do spadku ciśnienia tętniczego (1 mmHg), w obserwacjach krótkoterminowych.

Do analizy włączono 14 badań z prospektywnym, co najmniej 2-letnim okresem obserwacji chorych z nadciśnieniem tętniczym i wskaźnikiem masy ciała (BMI) > 28.

W analizie 5 badań, w których zastosowano chirurgiczne leczenie otyłości (powodując średnią utratę wagi przekraczającą 20 kg), nadciśnienie tętnicze wyeliminowano u od 33% do 66% chorych. U pozostałych uczestników kontrolę nadciśnienia tętniczego osiągnięto małymi dawkami leków hipotensyjnych.

U otyłych chorych nieleczonych interwencyjnie (farmakoterapia i/lub modyfikacja stylu życia), wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w obserwacji długoterminowej zmniejszały się odpowiednio o 6.0 mmHg i 4.6 mmHg, w przeliczeniu na spadek wagi ciała o 10 kg.

Potwierdzono występowanie złożonych interakcji pomiędzy otyłością, nadciśnieniem tętniczym i spadkiem masy ciała, nie pozwalające na wyznaczenie prostego wzoru zależności redukcji wartości ciśnienia tętniczego od spadku masy ciała.

W opinii autorów badanie wskazuje, że spadek masy ciała u osób otyłych z nadciśnieniem tętniczym obniża wartości ciśnienia tętniczego w obserwacji długoterminowej, jednakże w mniejszym stopniu, niż można było przewidywać na podstawie badań krótkoterminowych. Dalsze badania z długim okresem obserwacji pozwolą bardziej szczegółowo określić wpływ spadku masy ciała na powikłania nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2005-07-02

0 replies on “Wpływ spadku masy ciała na kontrolę nadciśnienia tętniczego u osób otyłych”