Czy badania genetyczne pozwalają przewidzieć skuteczność leków hipotensyjnych?-przegląd piśmiennictwa

Philip B. Mellen, David M. Herrington – Pharmacogenomics of blood pressure response to antihypertensive treatment J Hypertens 2005;23;1311
Od wielu lat wiadomo, że chorzy z nadciśnieniem tętniczym różnie reagują na leki hipotensyjne i trudno jest a priori przewidzieć, jaki efekt terapeutyczny wywoła dany preparat u konkretnego chorego. Znaczny rozwój technik badawczych zwiększył nadzieje na poznanie wpływów genomu ludzkiego na działanie leków hipotensyjnych.

W Journal of Hypertension opublikowano artykuł P. Mellena i D. Herringtona, podsumowujący aktualną wiedzę o zależnościach pomiędzy skutecznością działania leków stosowanych w nadciśnieniu a odrębnościami ludzkiego materiału genetycznego. Autorzy, korzystając z elektronicznej bazy danych PubMed, zebrali wyniki łącznie 74 badań, w których porównywano efekt trwającego co najmniej cztery tygodnie leczenia nadciśnienia, z polimorfizmami blisko 30 genów mających potencjalny udział w farmakodynamice i farmakokinetyce leków hipotensyjnych (m. in. geny warunkujące aktywność układu renina-angiotynsyna-aldosteron, sodowrażliwość, reaktywność adrenergiczną czy białko G).

Zebrany materiał nie pozwolił autorom na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań przynosiły sprzeczne wyniki, które nie dają podstaw do ustalenia jednoznacznych zależności pomiędzy określonymi polimorfizmami genów a skutecznością działania leków hipotensyjnych.

Mellin i Herrington zwracają w szczególności uwagę na pewne zjawisko: jeżeli pierwsze badanie odkrywa zależność pomiędzy genomem a efektem terapeutycznym leku, to kolejne badania jej już nie potwierdzają; prawdopodobnie wynika to m.in. z różnie ustalanych kryteriów doboru do badań grup chorych.

W podsumowaniu autorzy wyrażają jednak nadzieję, że pomimo złożonych przyczyn nadciśnienia tętniczego, w którego rozwoju bierze udział wiele genów, badania nad genomem człowieka znacznie ułatwią w przyszłości odpowiedni wybór leków hipotensyjnych dla chorych z nadciśnieniem.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2005-07-12

0 replies on “Czy badania genetyczne pozwalają przewidzieć skuteczność leków hipotensyjnych?-przegląd piśmiennictwa”