Zespół metaboliczny jako czynnik prognostyczny zgonu, chorób układu krążenia i cukrzycy

Earl S. Ford – Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome. A summary of the evidence Diabetes Care 2005;28:1769
W Diabetes Care warto zwrócić uwagę na wyniki pracy Earla S. Forda, który podsumował dotychczasową wiedzę na temat ryzyka dla zdrowia i życia, wynikającego z rozpoznania zespołu metabolicznego.

W piśmiennictwie najczęściej wykorzystywane są dwie definicje zespołu metabolicznego, opracowane kolejno przez World Health Organization (WHO) i National Cholesterol Education Program (NCEP). Z analizy prospektywnych badań, w których były zastosowane wynika, że ich wartość prognostyczna jest różna.

W porównaniu z ogólną populacją, całkowite względne ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny u osób spełniających kryteria definicji NCEP wynosiło 1.27 (95% przedział ufności 0.90-1.78), a u osób spełniających definicję WHO – 1.37 (1.09-1.74). Względne ryzyko chorób układu krążenia wynosiło odpowiednio 1.65 (1.38-1.99) i 1.93 (1.39-2.67), a względne ryzyko cukrzycy 2.99 (1.96-4.57) i 6.08 (4.76-7.76).

Na podstawie analizowanych danych autor obliczył, że choroba wieńcowa wystąpi u 12-17% osób z zespołem metabolicznym, a cukrzyca aż u 30-52% osób z tym zespołem.

W oparciu o dostępne badania trudno ocenić, która z powyższych definicji lepiej odzwierciedla rzeczywiste ryzyko dla zdrowia i życia, wynikające z rozpoznania zespołu metabolicznego. To zagadnienie wymaga dalszej analizy. Niemniej, można pokusić się o sformułowanie “uniwersalnych” wniosków dotyczących samej choroby. Wydaje się więc, że zespół metaboliczny jest stosunkowo słabym czynnikiem predykcyjnym zgonu i wystąpienia choroby układu krążenia, ale jego wartość w prognozowaniu cukrzycy jest bardzo wysoka.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-07-11

0 replies on “Zespół metaboliczny jako czynnik prognostyczny zgonu, chorób układu krążenia i cukrzycy”